City University of International Partnership / State license АБ 0137478
International accreditation ACBSP (USA) / Institutional and specialized accreditation IQAA (Kazakhstan)

Программа регионального семинара, посвященного 170-летию со дня рождения Абая (06 ноября 2015 года)

Құрметті _________________________________________________________________!

Қазақ халқының рухани мәдение-тіндегі Абайдың орны ерекше. Ұлы ақын шығармашылығының әлемдік әдебиет кеңістігіндегі өзіндік орнын зерттеу мәселесі бүгінгі күнде өзекті болып отыр.

Абай – өз шығармаларында ағар-тушылық-демократтық идеяларды на-сихаттап, өз халқының рухани даму-ында үлкен қадам жасаған ағартушы, ұлы ақын.

Қазақстан-Американдық еркін университеті ынтымақтастықты ары қарай дамыту, көпшілік қауымды ай-мақтың мәдени мәселелеріне тарту,  сондай-ақ тәжірибе алмасу дәстүрін жалғастыру мақсатында Абай Құнан-байұлының туғанына 170 жыл толуы-на орайластырылған Абай шығармала-рының тарихи, философиялық, этика-лық, әлеуметтік-саяси аспектілерін талқылауға арналған Аймақтық семи-нар жұмысына және көркем сөз оқу шеберлерін қатысуға шақырады.

Аталмыш шара шеңберінде ав-торлық өлеңдер сайысы өтеді.

Абай Құнанбайұлының туғанына 170 жыл толуына арналған аймақтық семинар Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облысында, Өске-мен қаласындағы Қазақстан-Амери-кандық еркін университетінің ғимара-тында (Тәуелсіздік дғ.86) 2015 жыл-дың 6 қарашасында өтеді. Толық ақпа-ратты Қазақстан-Американдық еркін университетінің www.kafu.kz web–парақшасынан ала аласыз.

Ұйымдастыру алқасы

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 170 ЖЫЛ ТОЛУЫНА АРНАЛҒАН АЙМАҚТЫҚ СЕМИНАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ

Мәмбетқазиев

Ережеп Альхаирұлы

Химия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Қазақстан-Американдық еркін университетінің президенті

Омар

Жақсылык Мұқашұлы

Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары

Мәмбетқазиев

Айдар Ережепұлы

Өскемен, Қазақстан, PhD докторы, Қазақстан-Американдық еркін университетінің ректоры

Бэлласт

Даниэл

Ынтымақтастық және халықаралық бағдарламалар жөнін-дегі вице-президент, гуманитарлық ғылымдарының докторы

Сейсенбаев

Роллан Шакенұлы

«Халықаралық Абай клубының» президенті,

«Аманат» журналы Кеңесінің төрағасы

Щербаков

Борис Васильевич

Биология ғылымдарының кандидаты, ҚР Жазушылар одағының мүшесі, «Мәдениет пен өнердің дамуына қосқан үлесі үшін» ШҚО әкімі сыйлығының лауреаты

Шаймарданов

Айдын Жомартұлы

ШҚО Тілдерді дамыту басқармасының бастығы

Пуссеп

Геннадий Николаевич

«Менің қалам» қоғамдық қорының атқарушы директоры

 

СЕМИНАР ЖҰМЫСЫНЫҢ РЕГЛАМЕНТІ

06 қараша, жұма

9.00 – 10.00 Қатысушыларды тіркеу

10.00 – 10.30 Аймақтық семинардың ашылуы (акт залы)

 10.30 – 12.30 Көркем сөз оқу сайысы (акт залы)

 12.30 – 13.00 Түскі үзіліс

 13.00 – 14.00 «Абай шығармашылығын мектепте оқытудың инновациялық әдістері» шеберлік сыныбы (акт залы)

Спикер – Мұкашева Меруерт Қозыханқызы, ДБА Жамбыл атындағы ОММГИ қазақ тілі мен әдебиетінің жоғары санатты мұғалім

 13.00 – 14.00 «Наследие Абая в межкультурном пространстве XXI века» (605 ауд.)

Спикер – Абдуллина Люция Ильдаровна, филология ғылымдарының кандидаты, С. Аманжолов ат. ШҚМУ профессоры

 14.00 – 16.00 Секция отырысы (акт залы)

 16.00 - Аймақтық семинардың жабылуы, қорытынды шығару, марапаттаулар (акт залы)

Уважаемый _________________________________________________________________!

Роль Абая в духовной культуре казахского народа огромна. Актуаль-ность изучения творчества великого поэта в контексте мирового литера-турного пространства обусловлена не-прекращающимся интересом к его на-следию. Абай – выдающийся просве-титель, пропагандирующий в своих произведениях прогрессивно – демократические идеи, и великий поэт, сделавший крупный шаг вперед в художественном развитии своего народа.

В целях дальнейшего развития со-трудничества, привлечения широкой общественности к проблемам культу-ры региона, а также продолжая тради-цию обмена опытом, Казахстанско-Американский Свободный Универси-тет приглашает Вас принять участие в работе Регионального семинара, по-священного 170-летию со дня рожде-ния Абая Кунанбаева, включающего обсуждение исторических, философских, этических, социально –полити-ческих аспектов произведений Абая, а также конкурс чтецов. В рамках данного мероприятия проходит конкурс авторского стихотворения.

Региональный семинар, посвя-щенный 170-летию со дня рождения Абая Кунанбаева, состоится 06 ноября 2015 года в корпусе Казахстанско-Американского Свободного Университета (пр. Независимости, 86), Усть-Каменогорск, ВКО РК. Информация о контактных адресах, размещении и транспортировке расположена на web–странице КАСУ www.kafu.kz.

Оргкомитет

Регионального семинара, посвященного 170-летию со дня рождения Абая Кунанбаева

Мамбетказиев

Ережеп

Альхаирович

Доктор химических наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанско-Американского свободного университета

Омар

Жаксылык Мукашулы

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области

Мамбетказиев

Айдар Ережепович

Усть-Каменогорск, Казахстан

доктор PhD, ректор Казахстанско-Американского свободного университета

Бэлласт

Даниэл

Вице-президент по международным программам и сотрудничеству, доктор гуманитарных наук

Сейсенбаев

Роллан Шакенович

Президент «Международного клуба Абая»

Председатель Совета журнала «Аманат»

Щербаков

Борис Васильевич

Кандидат биологических наук, член Союза писателей РК, лауреат премии акима ВКО «За вклад в развитие культуры и искусства»

Шаймарданов

Айдын Жомартович

Начальник управления по развитию языков ВКО

Пуссеп

Геннадий Николаевич

Исполнительный директор общественного фонда

«Мой город»

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА

06 ноября, пятница

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.30 Открытие регионального семинара (актовый зал)

10.30 – 12.30 Конкурс чтецов (актовый зал)

12.30 – 13.00 Перерыв на обед

13.00 – 14.00 Мастер-класс «Абай шығармашылығың мектепке оқытудың инновациялық әдістері» (актовый зал)

Спикер – Мұкашева Меруерт Қозыханқызы, ДБА Жамбыл атындағы ОММГИ қазақ тілі мен әдебиетінің жоғары санатты мұғалім

 13.00 – 14.00 «Наследие Абая в межкультурном пространстве XXI века» (605 ауд.)

Спикер – Абдуллина Люция Ильдаровна, кандидат филологических наук, профессор ВКГУ им. С. Аманжолова

 14.00 – 16.00 Секционное заседание (актовый зал)

 16.00 - Закрытие регионального семинара, подведение итогов

Вручение грамот (актовый зал)

 

КӨРКЕМ СӨЗ ОҚУ САЙЫСЫ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

 

Акт залы, 06 қараша                            1030                      Актовый зал, 06 ноября

 

1. КОМПОЗИЦИЯ НА СТИХИ АБАЯ

Бушеев Александр, Сердцев Александр, Марилов Валерий

КГУ «Средняя школа № 9», Усть-Каменогорск

Руководитель – Рытова Т.Д.

 

2. КӨЗІМНІҢ ҚАРАСЫ ... (ән)

Ануарбеков Елдос

КАЕУ Колледжі, Өскемен

Жетекші – Жайсанбаева А.С.

 

3. ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ (ән)

Бондарь Анастасия

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекшілер - Закарьянова А.К., Байзакова С.

 

4. ӘСЕМПАЗ БОЛМА ӘРНЕГЕ

Микаилова Наргиз

«№4 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші – Мукашева Ф.Г.

 

5. ҚҰЛАҚТАН КІРІП БОЙДЫ АЛАР

Даниленко Сергей

«№ 11 мектеп-гимназиясы» КММ, Өскемен

Жетекші – Қабдықалиқызы Ж.

 

6. КӨҢІЛ ҚҰСЫ ҚҰЙҚЫЛЖЫР ШАРТАРАПҚА

Қайдаров Дәулет

«№20 атындағы А. Байтурсынов орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші – Мухаметуалиева М.Н.

 

7. АЛЛАНЫҢ ӨЗІ ДЕ РАС, СӨЗІ ДЕ РАС

Құралов Шыңғысхан

«№3 Күршім гимназиясы» КММ, Күршім а.

Жетекші – Нұрсейтова А.Т.

 

8. КӨЗІМНІҢ ҚАРАСЫ (ән)

Серик Нурасыл

«№ 44 О. Бокей атындағы мектеп-лицей» КММ, Өскемен

Жетекші – Садыкова Н.А.

 

9. ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ, СӨЗ САРАСЫ

Ибрагимова Дильдора

«№ 36 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Алимханова Д.Д.

 

10. ҚҰЛАҚТАН КІРІП, БОЙДЫ АЛАР

Циколенко Кристина

«№ 38 мектеп-гимназиясы» КММ, Өскемен

Жетекші - Аубакирова Н.П.

 

11. МЕН ЖАЗБАЙМЫН ӨЛЕҢДІ ЕРМЕК ҮШІН

Ниязбекова Томирис

«№45 бейімделген орта мектеп» КММ, Өскемен

Жетекші - Мадиева С.С.

 

12. ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ

Оспищева Ирина

Техника-экономикалық колледжі, Өскемен

Жетекші - Корпебаева Б.Р.

 

13. ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ (ән)

Трухина Анастасия

«№ 38 мектеп-гимназиясы» КММ, Өскемен

Жетекші - Макаева Э.Р.

 

14. ҚАРАША, ЖЕЛТОҚСАН МЕН СОЛ БІР-ЕКІ АЙ

Еркин Елдос

«Бриг» жекеменшік бизнес мектебі, Өскемен

Жетекші - Миржакупова А.Т.

 

15. ҚАРАШАДА ӨМІР ТҰР...

Лобанова Екатерина

«Кожохово орта мектебі» КММ, Кожохово а.

Жетекші - Бугубаева З.К.

 

16. САП, САП КӨҢІЛІМ, САП КӨҢІЛІМ

Жалын Жайнар

«Малоубинка орта мектебі» КММ, Малоубинка а.

Жетекші - Нургазина Л.О.

 

17. ӘБДІРАХМАН ӨЛГЕН СОҢ ӨЗІНЕ АЙТҚАН ЖҰБАТУЫ

Ремарчук Дарья

«Опытное поле орта мектебі» КММ, Опытное поле а.

Жетекші - Бекпосынова А.А.

 

18. КӨЗІМНІҢ ҚАРАСЫ (ән)

Каршыгаева Камила

«№35 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Халелова Г.О.

 

19. ҚАРАҢҒЫ ТҮНДЕ ТАУ ҚАЛҒЫП...

Мағыжан Ақерке

М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжінен, Семей

Жетекші - Маметекова Г.С.

 

20. ҒЫЛЫМ ТАППАЙ МАКТАНБА

Соснова Дина

КГУ «Тарханская ОМ – балабақша кешені» КММ, Тарханка а.

Жетекші - Маркабаева К.Т.

 

21. «ЕСКЕНДІР» ПОЭМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Дюсембекова Самал

«№35 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Касымбаева А.О.

22. ЖІГІТТЕР, ОЙЫН АРЗАН, КҮЛКІ ҚЫМБАТ

Русланова Вера

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекшілер - Сактаева Г.А., Закарьянова А.К.

 

23. ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ (ән)

Троеглазова Екатерина

«Риддер көпсалалы колледжі» КММ, Риддер

Жетекші - Бабагумарова А.Қ.

 

24. ӨЛСЕМ, ОРНЫМ ҚАРА ЖЕР СЫЗ БОЛМАЙ МА?

Дүйсенхан Қалида

«№3 Күршім гимназиясы», Күршім а.

Жетекші - Байдолдинова Б.З.

 

25. ҚАНСОНАРДА БҮРКІТШІ ШЫҒАДЫ АҢҒА

Лохматов Юрий

«№5 орта мектебі» КММ, Риддер

Жетекші - Токымтаева А.Н.

 

26. ҒЫЛЫМ ТАППАЙ МАҚТАНБА

Козлова Алина

Дарынды балаларға арналған «Восток» мектебі, Өскемен

Жетекші - Нетбаева С.Т.

 

27. ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ (ән)

Сләмова Торғын

«Опытное поле орта мектебі» КММ, Опытное поле а.

Жетекші - Останина А.В.

 

28. ҚАЛЫҢ ЕЛІ ҚАЗАҒЫМ, ҚАЙРАН ЖҰРТЫМ

Аусбекова Еркежан

«№ 44 О. Бокей атындағы мектеп-лицей» КММ, Өскемен

Жетекші – Хасенова Л.Н.

 

29. КӨЗІМНІҢ ҚАРАСЫ (ән)

Погребнюк Виктория

Дарынды балаларға арналған «Восток» мектебі, Өскемен

Жетекші - Нетбаева С.Т.

 

30. HER BROW IS PROUD AND CLEAR…

Егизбаева Корлан

КГУ «Школа-гимназия №38», Усть-Каменогорск

Руководитель - Кивина Е.С.

 

31. OH, KAZAKHS, MY POOR PEOPLE

Пшенчинова Лейла

Техническо-экономический колледж, Усть-Каменогорск

Руководитель - Серикбаева Ж.Т.

 

32. SPRING

Ким Лев

Казахстанско-Корейский колледж «Квансон», Усть-Каменогорск

Руководитель - Елгина М.Е.

33. SUMMER

Омарғалиева Айгерім

Педагогический колледж им. М. Ауэзова, Семей

Руководитель - Қойгелдина Б.Ж.

 

34. AUTUM

Жарылгапова Алина

КГУ «Средняя школа №35», Усть-Каменогорск

Руководитель - Нургалиева С.К.

 

35. WINTER

Аубакирова Аружан

КГУ «Гимназия №3», Курчум

Руководитель - Кустубаева Р. С.

 

36. WORDS OF EDIFICATION: WORD SEVEN

Бақаева Ботагөз

Колледж КАСУ, Усть-Каменогорск

Руководитель - Мукажанова А.М.

 

37. ТЫ ЗРАЧОК ГЛАЗ МОИХ (песня)

Абраимова Диляра

КГУ «Средняя школа № 24», Усть-Каменогорск

Руководитель - Краубаева С.К.

 

38. ВЕСНА

Самархан Шырын

Педагогический колледж им. М. Ауэзова, Семей

Руководитель - Маметекова Г.С.

 

39. ПОКА НЕ ЗНАЕШЬ – МОЛЧИ

Утегенова Камила

КГУ «Школа-гимназия №38», Усть-Каменогорск

Руководитель - Коновалова И.В.

 

40. РОДНОЙ ЯЗЫК

Кумарбекова Айдана

Техническо-экономический колледж, Усть-Каменогорск

Руководитель - Дроздова Е.А.

 

41. БУДЬ РАЗБОРЧИВ В ПУТИ СВОЕМ…

Ермаков Дмитрий

КГУ «Белоусовская средняя школа № 1», п. Белоусовка, Глубоковский р.

Руководитель - Ниязова С.Г.

 

42. ТЫ ЗРАЧОК ГЛАЗ МОИХ...

Кузнецова Юлия

ТГУ «Гагаринская средняя школа», с. Гагарино, Уланский р.

Руководитель - Кузнецова М.Д.

 

 

43. К АЛЛАХУ ДОРОГА ВЕДЁТ НЕ ИЗ УСТ...

Жумагалиева Дана

КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей», Усть-Каменогорск

Руководитель - Бакимбаева М.З.

 

44. БУДЬ РАЗБОРЧИВ В ПУТИ СВОЕМ…

Севостьянова Алена

КГУ «Опытнопольская средняя школа», с. Опытное поле

Руководитель - Ботищева С.А.

 

45. СЕРДЦЕ БЕДНОЕ, НЕ БЕЙСЯ, НЕ СТУЧИ…

Грохотова Анастасия

КГУ «Предгорненская СШ №1», с. Предгорное, ВКО

Руководитель - Миськив Л.А.

 

46. СЛОВА НАЗИДАНИЯ. СЛОВО 9-ОЕ

Чубарь Анастасия

КГУ «Комплекс Тарханская СШ – детский сад», с. Тарханка

Руководитель - Ларионова О.Н.

 

47. ПОЭЗИЯ - ЦАРИЦА ЯЗЫКА

Алипханова Жансая

КГУ «Средняя школа №35», Усть-Каменогорск

Руководитель - Халелова Г.О.

 

48. БУДЬ РАЗБОРЧИВ В ПУТИ СВОЁМ

Бакытбеков Нурбек

КГУ «Средняя школа №20 имени А. Байтурсынова», Усть–Каменогорск

Руководитель - Серикбаева А.Т.

 

49. ИСКАНДЕР (отрывок из поэмы)

Орыспаева Айжан

КГУ «Средняя школа № 24», Усть-Каменогорск

Руководитель - Букина Н.Н.

 

50. САМ ХОЗЯИН ТЫ СУДЬБЫ СВОЕЙ

Грицингер Инга

КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей», Усть-Каменогорск

Руководитель - Нетбаева С.Т.

 

51. ОСЕНЬ

Кеменгельдынова Аймара

Колледж КАСУ, Усть-Каменогорск

Руководитель - Мукажанова А.М.

 

52. СЛОВА НАЗИДАНИЯ. СЛОВО 31-ОЕ

Шахзадаев Рахим

КГУ «Школа – лицей №44 им. Оралхана Бокея», Усть-Каменогорск

Руководитель – Садыкова Б.У.

 

53. ТЫ ЗРАЧОК ГЛАЗ МОИХ (песня)

Бердюгина Арина

«Опытнопольская средняя школа», с. Опытное поле

Руководитель - Останина А.В.

 

АВТОРЛЫҚ ӨЛЕҢДЕР

АВТОРСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

 

1. THE HEART IS A BEAUTIFUL SEA…

Kulyukina Marina 

Beloussovka Secondary School, Beloussovka, Glubokovskiy D., East Kazakhstan

Adviser - Merkuryeva Y.B.

 

2. БАС ИЕМ АБАЙ РУХЫНА!

Марат Дастан

«№20 атындағы А. Байтурсынов орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Серикбаева А.Т.

 

3. МЕН ЕЛІМДІ СҮЙЕМІН!!! (ҮЗІНДІ)

Болатов Медеу

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Краубаева С.К.

 

4. ҰЛЫ АҚЫНҒА ТАБЫНАМЫН

Медведева Александра

«Бриг» жекеменшік бизнес мектебі, Өскемен

Жетекші - Абишева А.З.

 

5. АБАЙ АТАҒА АРНАУ

Макбоз Калымжан

Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мектеп-гимназия- интернаты, Өскемен

Жетекші - Бакимбаева М.З.

 

6. ШЫРАЙЛЫ ШЫҒЫСЫМНЫҢ ҚАЗАҚ ҰЛЫ!

Аубакирова Назерке

ҚАЕУ колледжі, Өскемен

Жетекші - Таскимбаева Р.К.

 

7. ҰЛЫҒА ТАҒЗЫМ

Байгереева Анар

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Касенова С.Б.

 

8. АРНАУ

Шәріпханова Мөлдір

«№3 Күршім гимназиясы» КММ, Күршім а.

Жетекші - Оқас Ж.Қ.

 

9. ҚАЗАҚТЫҢ БАС АҚЫНЫ - АБАЙ ДАНА!

Жеңіс Орал

"Малоубинка орта мектебі" КММ, Малоубинка а., Глубокое а.

Жетекші - Бейсенбай О.

 

10. ҚАЗАҚ ЕЛІМ ЖАСАСЫН...

Кабыкенова Малика

«№ 44 О. Бокей атындағы мектеп-лицей» КММ, Өскемен

Жетекші - Садыкова Н.А.

11. АБАЙҒА АРНАУ

Төлегенқызы Аңсаған

М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжінен, Семей

Жетекші - Торыбаева Ғ.Н.

 

12. ДӘРІПТЕЙМІН АБАЙ АТАМДЫ

Мячиков Данила

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекші - Закарьянова А.К.

 

13. ҰЛЫ АҚЫНҒА АРНАУ!

Макетов Медет

ҚАЕУ колледжі, Өскемен

Жетекші - Самарханова Н.Н.

 

14. БОЛАШАҒЫҢ ОТАНЫМ БІЗДІҢ ҚОЛДА

Сансызбаев Амир

«№ 24 орта мектебі» КММ, Өскемен

Жетекшілер - Сактаева Г.А., Закарьянова А.К.

 

15. АБАЙ АТАМ-БАС АҚЫН

Казбек Сабина

«№ 44 О. Бокей атындағы мектеп-лицей» КММ, Өскемен

Жетекші - Садыкова Б.У.

 

16. НАШ АБАЙ

Широкова Анастасия

КГУ «Средняя школа № 4», Усть-Каменогорск

Руководитель - Мукашева Ф.Г.

 

17. Я СЧИТАЮ, ЧТО НЕТ ЛУЧШЕ КРАЯ…

Хлебников Олег

КГУ «Белоусовская средняя школа № 1», п. Белоусовка, Глубоковский р., ВКО

Руководитель - Цурикова Т.В.

 

18. ЛЮБИМЕЦ НАРОДА

Турарова Дина

КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей», Усть-Каменогорск

Руководитель - Торгузова И.Н.

 

19. МОЙ КАЗАХСТАН – МОЯ ОБИТЕЛЬ

Карамшина Влада

КГУ «Ивановская средняя школа», Бородулихинский р., ВКО

Руководитель - Каирова З.А.

 

20. ЮБИЛЕЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Лут Татьяна

КГУ «Кожоховская средняя школа», с. Кожохово

Руководитель - Вахромеева О.А.

 

 

21. ОДНА СЕМЬЯ

Токтажанова Нургуль

Колледж КАСУ, Усть-Каменогорск

Руководитель - Таскимбаева Р.К.

 

22. АБАЮ

Иващенко Виктория

КГУ «Опытнопольская средняя школа», с. Опытное поле

Руководитель - Ботищева С.А.

 

23. МЫ НАРОД КАЗАХСТАНА

Ким Артур

Риддерский многопрофильный колледж, Риддер

Руководитель - Мездрина Т.И.

 

24. АБАЙ И Я

Кузьмин Виктор

КГУ «Комплекс Тарханская СШ – детский сад», с. Тарханка

Руководитель - Ларионова О.Н.

 

25. О КАЗАХСТАН!

Сизова Надежда

КГУ «Белоусовская средняя школа № 1», п. Белоусовка, Глубоковский р., ВКО

Руководитель - Цурикова Т.В.

 

26. НАШ КАЗАХСТАН

Нурсадыков Мансур

КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей», Усть-Каменогорск

Руководитель - Торгузова И.Н.

 

27. 550-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Темирбулатов Султан

КГУ «Кожоховская средняя школа», с. Кожохово

Руководитель - Вахромеева О.А.

 

06 ноября 2015 года, в рамках проведения работы регионального семинара, посвященного 170-летию со дня рождения Абая Кунанбаева, в библиотеке Казахстанско-Американского свободного университета (пр. Независимости, 86) проходит выставка научных и методических трудов преподавателей колледжа и университета

 

Attachments:
Download this file (программа Абая 2015.doc)программа Абая 2015.doc167 kB1346 Downloads

Яндекс.Метрика

 

© 1994-2020 Kazakh-American Free University (KAFU). All rights reserved.

 M.Gorkiy street 76, Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan Region, Kazakhstan, 070018

+7(7232)500-300 &nbsp  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20

kafu_ukg@mail.ru