Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Алембаев К.О

Алембаев Кайрат Оралканович,
PhD докторы, кафедра доценті

Жұмыс тәжірибесі және біліктілігі:
2004-2007 гг. – «Құқық және тарих» кафедрасының оқытушысы;
2007-2010 гг. – «Құқық және тарих» кафедрасының аға оқытушысы;
2010-2014 гг. – 6D0301 «Заңтану» мамандығы бойынша философия (Ph.D) докторы, «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының доценті.
Педагогикалық жұмыс өтілі – 10 жыл.

Білімі – жоғары, заңгер
1) 2007-2010 жж. - ҚАЕУ, 6D0301 «Заңтану» мамандығы бойынша докторантура;
2) 2005-2007 жж. - ҚАЕУ, 6А0301 «Заңтану» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі – юриспруденция магистрі;
3) 2000-2004 жж. - ҚАЕУ, «Заңтану» мамандығы, біліктілігі – заңгер.

Қосымша білімі, біліктілікті арттыру
1. Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Экспертиза и актуализация научно-методического сопровождения образовательного процесса в КАСУ») - 22.05.2008 ж.
2.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Методология и информатизация образовательного процесса») - 25.05.2009 ж.
3.       Интеллектуалды меншік мәселелері бойынша семинарға қатысқаны үшін сертификат (2009 ж.).
4.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша куәлік («Качество образовательных ресурсов вуза: мониторинг, измерение, развитие») - 25.05.2010 ж.
5.       Кәсіптік білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша сертификат («Управление качеством образования в ВУЗе») - № 227, 30.05.2011 ж.
6.       Шеберлік сабағына қатысқаны үшін («Роль законности в создании нового и свободного общества») - сертификат № 4, 28.10.2011 ж., Өскемен қ.
7.       «ӘДІСКЕР ОФИСІ оқу процессінің автоматизациялау жүйесі  бойынша оқып шыққаны туралы» сертификат, 28-29 қараша 2011 ж. Өскемен қ.
8.       CO-SERVE INTERNATIONAL State of Oregon, U.S.A. «International Servant Leadership Principles Course» сертификаты, 20.03.2012 ж.
9.       ҰБТ ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша Ұлттық тестілеу орталығының семинарына қатысуы. 25.05.2012 ж. - 12.06.2012 ж. аралығында ҚР ББҒМ өкілі ретінде ҰБТ ұйымдастыру және өткізуде қатысуы.
10.     Thomson Reuters & Scholarly Research Онлайн - семинарларының сертификаты, 10 - 13 қыркүйек 2012 ж.
11.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Этическое лидерство: личность и социальные преобразования») - 14.09.2012 ж., Өскемен қ.
12.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Значение социальной активности в процессе общественных преобразований») - 14.09.2012 ж., Өскемен қ.
13.    Алғыс хат «Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде және белсенді орындаған үшін» - Астана: ҚР Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы, 2012.
14.     Certificate of participation in «Critical Thinking Course» №754 March 4-13, 2013. – Өскемен, 2013.
15.     Алғыс «Ғылыми басшылық және жас ұрпақ көшбасшыларын қалыптастыру идеяларын дамыту үшін», 11-12 наурыз 2013 ж. – Өскемен, 2013.
16.    Certificate of participation in «Introduction to Collaborative Law» №16 April 24, 2013. – Өскемен, 2013.
17.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана») - 26.04.2013 ж. . – Өскемен, 2013.
18.     Алғыс «Өскемен қ. ІІБ жеке құрамымен дәріс сабағын өткізіп, әдістемелік көмек бергені үшін», 12.04. 2013 ж. – Өскемен, 2013. «За оказание методической помощи и проведение лекционного занятия с личным составом УВД г.Усть-Каменогорска». - Усть-Каменогорск, 2013.
19.     Шеберлік сабағына қатысқаны үшін сертификат («Как мотивировать студентов?») - № 17, 28.03.2014 ж. – Өскемен, 2014.

Ғылыми жұмыс:
1.       Алембаев К.О. К вопросу о санкционировании ареста: санкция прокурора, или судебное решение (статья). // Вестник КАСУ: политико-правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2005. – С. 57-62.
2.       Алембаев К.О. Совершенствование государственного управления и контроля в области обеспечения экономической безопасности (тезисы). // Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. - Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 90-93.
3.       Алембаев К.О., Мензюк Г.А. Система государственных органов,  обеспечивающих экономическую безопасность РК (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 112-119.
4.       Алембаев К.О., Мензюк Г.А. К вопросу о природе и сущности государственного управления (статья). // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 126-134.
5.       Алембаев К.О. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности (тезисы). // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития: Материалы межд. научно-практ. конф. – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2007. – С. 159-162.
6.       Алембаев К.О. Становление и развитие государственного управления в Республике Казахстан (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - № 3. – Усть-Каменогорск, 2008.
7.       Алембаев К.О. Становление и развитие государственного управления в Республике Казахстан. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2008. – P.63-72
8.       Алембаев К.О. Государственный  строй США (тезисы). // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Международная научно-практическая конференция, г. Усть-Каменогорск, КАСУ,26-27 сентября 2008г.
9.       Алембаев К.О. К вопросу о сущности государственного управления (статья). // Фемида. – 2009. - №3. – С.26-30
10.     Алембаев К.О. Специальные знания: проблемы реализации в уголовном и гражданском процессах. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2009.
11.     Алембаев К.О. Понятие и структура механизма государственного управления. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2009. – С.12-19
12.     Алембаев К.О. Особенности государственно-правовых отношений в Республике Казахстан (тезисы) // Инновации в образовании: международное партнерство и перспективные технологии: Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 191-194.
13.     Алембаев К.О. Специальные знания: проблемы реализации в уголовном и гражданском процессах. // THE KAZAKH-AMERIKAN FRE UNIVERSITY ACADEMIC JOURNAL. – Portland, 2009. – P.68-78
14.     Алембаев К.О. Вопросы оценки эффективности государственного управления. // Республиканский юридический научно-практический журнал «Әділ сот». – 2010. - №1. – С.65-68
15.     Алембаев К.О. Статус Парламента Республики Казахстан и Конгресса США. // Республиканский юридический научно-практический журнал «Фемида». – 2010. - №3. – С.13-16
16.     Алембаев К.О. Концептуальные основы осуществления государственного управления Правительством Республики Казахстан. // Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации: Сборник докладов международной научно-практической конференции. – Семей. – (18-19 марта) 2010. – С.341-343
17.     Алембаев К.О. Институт президента в системе органов государственного управления Республики Казахстан. // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2010. – С. 131-138.
18.     Алембаев К.О. Законодательные органы Республики Казахстан и США. // Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - № 4. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 64-69.
19.     Алембаев К.О. Теоретико-правовой анализ принципов государственного управления. // Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (27-29 октября 2011 года). – Часть 3. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 13-18.
20.     Алембаев К.О., Сембаев Е.Б. Понятие коррупции как социально-правового явления. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 29-33.
21.     Алембаев К.О., Кайдаров Д.С. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 145-149.
22.     Алембаев К.О., Нурмухамбетов З.Е. Правовые основы координации правоохранительных органов: сущность и цели координационной деятельности. // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 6. – С. 153-156.
23.     Алембаев К.О. Президент в системе органов государственного управления Республики Казахстан. // Вестник КАСУ: правовые проблемы образования и общества. - №4. – Усть-Каменогорск, 2012. – С.  48-55. (1 п.л.).
24.     Алембаев К.О. Правовая природа мер процессуального принуждения. // Сборник докладов международной научно-практической конференции: Международное партнерство: опыт и преемственность поколений.  – 12-15 сентября. - Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 140-142. (0,2 п.л).
25.     Алембаев К.О. «Теоретико-правовой анализ системы государственного управления Республики Казахстан и США»: монография.  – Усть-Каменогорск: КАСУ, 2012 (2013). – 229с. (14,4 п.л).
26.     Алембаев К.О. Процесуалдық мәжбүр етуді анықтау  және оның тінту жүргізу кезіндегі ерекшеліктері// Вестник КАСУ. Выпуск 4 – правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2013.
27.     Алембаев К.О. Правовая регламентация и сущность следственной деятельности// Сб. докл. междунар. науч. конгресса. - Усть-Каменогорск, 2013.
28.     Алембаев К.О. Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар // Вестник КАСУ. Выпуск 4 – правовые проблемы образования и общества. – Усть-Каменогорск, 2014 (в печати).

Кеңес беру:
1.       Ғылыми мақалалар, дипломдық жұмыстарды жазуда, құқық пәндерінен олимпиадаға қатысуға дайындауда ҚАЕУ студенттеріне кеңес беру;
2.       ШҚО ІІД және Өскемен қ. ІІБ қызметтестік шеңберінде аталған жеке құрамымен дәріс сабақтарын өткізу.

Конференцияларға қатысу:
1.       1.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Халықаралық әріптестік. ҚАЕУ, 2006 ж.
2.      2-нші халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студент және көшбасшылық: кәсіби өсуі және мансап бағдарламалары,  Өскемен қ. 2007.
3.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция («Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: международный опыт и перспективы развития») - Өскемен қ., ҚАЕУ, 13-14 қыркүйек 2007 ж.
4.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: теория, практика, технологиялар - Өскемен қ., ҚАЕУ, 14-15 наурыз 2008 ж.
5.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Халықаралық әріптестік: теория, практика, технологиялар - Өскемен қ., ҚАЕУ, 26-27 қыркүйек 2008 ж.
6.      Халықаралық ғылыми-практикалық конференция («Актуальные проблемы применения и совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства в условиях глобализации») – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 23 желтоқсан 2009 ж.
7.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: практикадан үдеріске - Өскемен қ., ҚАЕУ, 27-28 наурыз 2009 ж.
8.       Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Білім берудегі инновациялар: халықаралық әріптестік және келешекке арналған технологиялар», Өскемен қ., ҚАЕУ, 1 қазан 2009 ж.
9.       Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: халықаралық әріптестік және келешекке арналған технологиялар. Өскемен қ., 9 сәуір 2010 ж.
10.     Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: Интеллектуалды ұлт: ғылым, білім және инновациялар – Семей: Кайнар, 18-19 наурыз 2010 ж.
11.     Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ғылым және білім: тарих, қазіргі заман, даму келешегі» - Өскемен қ., ҚАЕУ, 15-16 қазан 2010 ж.
12.     Жоғары оқу орындарында дайындағаннан кейін мамандардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы: Ғылыми шығармашылық және интеллектуалды әлеует: тәжірибе және даму келешегі. Өскемен қ., ҚАЕУ, 24-26 наурыз 2011 ж.
13.     Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция: Студенттік ғылыми шығармашылық: тәжірибе және даму келешегі. Өскемен қ., ҚАЕУ, 24-26 наурыз 2011 ж.
14. Жас ғалымдардың  II халықаралық форумы («Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций») -  16-17 наурыз 2012 ж. -  Өскемен қ., 2012.
15.    Халықаралық ғылыми конгресс: Халықаралық әріптестік: тәжірибе және ұрпақтардың сабақтастық мираскерлігі (12-15 қыркүйек 2012 ж.). - Өскемен қ., 2012.
16.     2012 жылдың 10 - 13 қыркүйек аралығында Thomson Reuters & Scholarly Research Онлайн - семинарлары (тақырыптары:- Поисковые возможности платформы Web of Knowledge;- Поиск по автору в базе данных Web of Science;- Создание собственных списков библиографии;- Поиск и навигация Journal Citation Reports 2011).
17.     ШҚО «Нұр Отан» ХДП филиалы және ШҚО-дағы мемлекеттік қызмет істері бойынша ҚР Аумақтық Басқармасы Агенттігімен ұйымдастырылған дөңгелек үстел, заң жобасын талқылау: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы» (14 қараша 2012 ж.).
18.     ШҚО «Нұр Отан» ХДП филиалымен ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы ШҚО аймақтық форумы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы» (20 қараша 2012 ж.).
19. Жас ғалымдардың  III халықаралық форумы «Замануи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін». (наурыз, 2013 ж.) - Өскемен қ., 2013.
20.     Халықаралық Конгресс («Образование и инновации в контексте международного партнерства»). -  Өскемен қ., ҚАЕУ (27-28 қыркүйек 2013 ж.).
21.     Жас ғалымдардың   IV халықаралық форумы «Замануи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» - Өскемен қ., ҚАЕУ. ( 17-20 наурыз 2014 ж.)
Тілдерді игеру:
Қазақ тілі, орыс тілі
Ағылшын тілі (бастапқы деңгей)

Марапаттаулар:
ҚазМЗИУ ректорынан алғыс хат «Құқық пәндерінен өткен Х аймақтық студенттік олимпиадаға белсенді қатысқаны үшін» (Семей қ., 11 сәуір 2009 ж.)
«ҚАЕУ ЦДО» куәлігі; интеллектуалды меншік бойынша маманның қатысуымен біліктілікті арттыру курстарын өтуі туралы сертификат, ҚАЕУ ЦДО сертификаттары.

Яндекс.Метрика

 

© 1994-2020 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru