RATING OF STUDENTS OF THE FACULTY OF BUSINESS, LAW AND EDUCATION 2016-2017

Rating of Students Kazakh American Free University Results of the 2016-2017 Academic Year

School of Business, Law and Education

Best student

Student`s nameGPAGroup
Alexandrova Viktoriya3,7916-J-2-М-F-R
Li Lyubov3,9616-F-2-М-F-R-А
Madvedeva Ellada3,8816-М-2-М-F-R-А
Skripchenko Alina3,7316-FL-2-М-F-R
Andriyevskaya Anastassiya3,7316-P-2-М-F-R
Alexandrov Nikita3,8216-IR-2-М-F-R-А
Krivykh Anastassiya3,9316-IS-2-М-F-R
Gumarova Arailym3,7315-PMPE-4-B-F-К
Kaissanova Makpal3,6714-PMPE-4-B-F-К
Avilkhan Khuangan3,6115-КLL-4-B-F-К
Niyazbek Gulnur3,6315-КLL-4-B-F-К
Samekova Anel3,7916-FL-4-B-F-R
Tolcheyeva Yuliya3,7715-FL-4-B-F-R
Sukhova Yekaterina3,7114-FL-4-B-F-R
Gorshina Kristina3,814-FL-4-B-F-R
Lyutovskiy Yevgeniy3,7814-FL-4-B-F-R
Malgazhdarova Meruert3,8515-IR-4-B-F-К
Larionova Yuliya3,8315-IR-4-B-F-R
Zheldybayeva Akerke3,8214-IR-5-B-F-R-A
Guk Anastassiya3,7415-TS-4-B-F-R
Mukhtar Darkhan3,7515-TS-4-B-F-К
Bekturganova Aigerim3,7216-J-4-B-F-R
Dalelkanov Damir3,6715-J-4-B-F-R
Kaliyakperova Nazgul3,6414-J-4-B-F-R
Ivanova Mariya3,515-P-4-B-F-R
Kaiyrgazyieva Ryssaldy3,515-P-4-B-F-R
Kaptalova Ayauly3,515-P-4-B-F-R
Labukov Ivan3,8115-М-4-B-F-R
Kazakova Viktoriya3,7416-AА-4-B-F-R
Toleukhanova Aziza3,6914-FА-4-B-F-R
Nurmukhambetova Aruzhan3,6816-F-4-B-F-К
Seiitbekova Akerke3,6615-F-4-B-F-R
Mozulyzko Alina3,7316-SLM-4-B-F-R
Mazybayeva Nazerke3,6615-IS-4-B-F-К
Kotova Anastassiya3,6216-Т-4-B-F-R