Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Импакт-факторлы жарияланымдар

 

Акбаева Куралай Оралкановна

1.

Журналды басып шығаратын ел 

ОАЭ

2.

ISSN

ISSN 1990-9233

3.

Журналдың толық атауы

Middle-East Journal of Scientific Research (MEJSR)

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 13, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

IDOSI Publications
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.pl.14012

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Акбаева Куралай Оралкановна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

жоқ

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Problem of criminal policy principles

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
In this article, the author considers the various theoretical approaches to the determination of the principles of criminal policy. In theory of criminal policy, the problem of determination of the criminal policy principles is fundamental. Modernization of the present criminal policy in the Republic of Kazakhstan requires a rethinking of its fundamental principles, strived to humanization of criminal penalties, decriminalization of some criminal offenses and civil society participation in the ongoing strategic policy of public authorities in the fight against crime. Based on the opinions of the Russian lawyers, the author attempts to distinguish the principles of criminal policy and law, which can reveal a relationship between the principles of criminal policy and the principles of criminal law and expresses its disagreement with the strict separation of the principles by certain authors. The author evaluates the study depth of the principles of criminal policy problems in the studies of Kazakh researchers and reflection of these principles in the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for 2010-2020. The author suggests own ideas of understanding, formation of the list of criminal policy principles and the opportunity of their consolidation in legislation.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

жоқ

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Criminal law principles; Criminal policy; Humanism; Justice; Main provisions

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

4

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны 

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

15

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

3

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

1) Concept no. 949 on 20.09.2002. "The Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan" (repealed)/Decree of the President of the Republic of Kazakhstan 1 949 "On the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan" on September 20, 2002. Ofitsial'naya Gazeta
2) Concept of Legal Policy from 2010 to 2020/ Decree of the President of the Republic of Kazakhstan No 858 on August 24, 2009 "On the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020"
http://online.zakon.kz
3) Rahimberdin, K.H.
Priority Directions of the Criminal and Criminal Executive Policy of the Republic of Kazakhstan in Modern Conditions  (2011) Evraziiskiy Yuridichekiy Zhurnal, 3 (34).

Аллахвердиев Рамиз Адалатович

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас мирный, көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Аллахвердиев Рамиз Адалатович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақтан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В КАЗАХСТАНЕ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада Қазақстандағы мемлекеттік сатып алулар жүйесін қайта құру кезеңдері қарастырылады. Экономика және сауда қатынастарын дамытудың тиімді тәсілі ретінде мемлекеттік сатып алудың электронды жүйесінің қызметі мен алғышарттарын әзірлеу, енгізуге талдау жүргізіледі.
Рус.:
В статье рассматриваются этапы преобразования системы государственных закупок в Казахстане. Проводится анализ предпосылок разработки, внедрения и функционирования электронной системы государственных закупок как одного из эффективных способов развития экономики и торговых отношений.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті розглядаються етапи перетворення системи державних закупівель в Казахстані. Проводиться аналіз передумов розробки, впровадження та функціонування електронної системи державних закупівель, як одного з ефективних способів розвитку економіки і торговельних відносин.
Англ.:
The article considers the stages of transformation of the system of public procurement in Kazakhstan. It provides the the analysis of the prerequisites of development, implementation and operation of e'procurement system as one of the most effective ways of promoting economic and trading relations.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Сауда жүйесі, мемлекеттік сатып алулар, заң бойынша реттеу, сауда тәсілі.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

7 бет

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

13

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

7

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Әдебиеттер:

1. Краткий статистический справочник «Социально/экономическое развитие Республики Казахстан» // Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010/2011.
2. Информационно/справочные материалы. Торгово/промышленная палата РФ. Региональное представительство в Центральной Азии. // Таможенный Союз./Алматы 2010.

Электронды ресурс:
3. О Государственных закупках: Закон Республики Казахстан от от 21 июля  2007 года N 303/III www.adilet.zan.kz.
4. О государственных закупках товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 1996 г. N 586. Утратило силу – постановлением Правительства РК от 25 февраля 1998 г. N 141 ~P980141.www.adilet.zan.kz
5. О Концепции развития системы государственных закупок в Республике Казахстан на 2001/2004 годы
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2001 года N 1319 Соглашение о государственных (муниципальных) закупках от 13 января 2011 года, www.adilet.zan.kz
7. Официальный веб/портал государственных закупок Республики Казахстан //www.gosza/kup.gov.kz

Аллахвердиева Эльвира Адалатовна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылымның шығарылымы, том, нөмірі, жылы

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Аллахвердиева Эльвира Адалатовна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін унверситеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ  330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Особенности формирования и проблемы развития системы микрокредитования в Казахстане

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация

Қаз:
Мақалада Қазақстандағы қаржы секторының дамуы бойынша концептуалды тәсілдері мен шағын кредиттеу жүйесін қалыптастыру ерекшелігі сөз болады. Мемлекет тарапынан және шағын қаржы ұйымы тарапынан да қаржы секторның даму мәселесіне талдау жасалады.
Рус.:
В статье рассмотрены особенности формирования системы микрокредитования и концептуальные подходы к развитию финансового сектора в Казахстане. Приводится анализ проблем развития микрофинансового сектора и соответствующих необходимых мер – как со стороны государства, так и со стороны микрофинансовых организаций.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті розглянуто особливості формування системи мікрокредитування та концептуальні підходи до розвитку фінансового сектора в Казахстані. Наводиться аналіз проблем розвитку мікрофінансового сектора і відповідних необхідних заходів рішення, як з боку держави, так і з боку мікрофінансових організацій.
Англ.:
The article describes the features in the formation of microcredit system and conceptual approaches to the development of the financial sector in Kazakhstan. The analysis of the problems in the development of microfinance sector are given as well as the measures taken by the state, and by microfinance institutions.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Шағын кредит жүйесі, шағын қаржы ұйымдары, кәсіпкерліктің дамуы, мемлекеттік бағдарламалар. Система микрокредитования, микрофинансовые организации, микрокредитная организация, развитие предпринимательства, государственные программы.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

11

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

5

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

14

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

4

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Әдебиеттер:

1. Бисенов С. Х. Активизация использования кредитных ресурсов / Бисенов С. Х., Султанова З. Х. // Наука и образование – № 1 – 2011. – с. 160_163.
2. Габдуллина М.А. Перспективы развития кредитных товариществ по Западно-Казахстанской области / Габдуллина М.А., Бисенов С. Х. // Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск.
3. Жусупов Ш. Основные проблемы микрокредитования малого и среднего бизнеса / Жусупов Ш. // Деловой Казахстан 2011. – №30. – с. 14_15.
4. «Социально_экономическое развитие Республики Казахстан» // Агентство Республики Казахстан по статистике, 2010-2011.

Балгынтаев Асет Оралгазыевич

1.

Журналды басып шығаратын ел 

ОАЭ

2.

ISSN

ISSN 1990-9233

3.

Журналдың толық атауы

Middle-East Journal of Scientific Research (MEJSR)

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын
ежемесячный

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 13, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

IDOSI Publications
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.pl.14012

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Балгынтаев Асет Оралгазыевич

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

-

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Plea Bargain: Realities and prospects (based on legislation of the republic of Kazakhstan)

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
Democratization and desovietization of criminal legal procedure in the Republic of Kazakhstan (RK) is intended to withdrawal from the Soviet model of the criminal trial, which can be expressed in the implementation of the positive experience of countries (including Western) with secular experience in democratic development. This article is to consider the current legislation regulating the mitigation of punishment and a simplified procedure for the crime investigation related to the guilty plead as well as the possibility of plea bargain implementation in legislation of the Republic of Kazakhstan as criminal procedure instrument. The study discloses the nature of this institution, reveals its relationship with adjacent institutions, identifies the most significant shortcomings of lawmakers (in the current RK Criminal Procedure Code) and legislators (in the draft Criminal Procedure Code) while fixing the norms of simplified, abridged and compact procedure in case of guilt avowal and plea bargain on cooperation in criminal procedure and the criminal procedure law, as well as suggested the ways of problem solutions. The article summarizes the trends of foreign legislation on approaches to preliminary investigation, the sentence in case of guilt avowal and prejudicial plea bargain. The author's conclusions can serve a basis for scientific debate about the nature, legal nature and content of the plea bargain and agreement on the procedural cooperation as a part of it.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

-

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Plea on guilt avowal; Prejudicial plea bargain; Simplified prejudicial procedure during procedural plea bargain

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

4

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны 

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

16

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

Электронды ресурс:
Электронный ресурс:
1. ITS Files to the Project of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan on February 28
http://www.zakon.kz/4526068-dose-its-na-proekt-ugolovno.html

Конопьянова Галина Ахбаевна,Бордияну Илона Владимировна

1.

Журналды басып шығаратын ел

АҚШ

2.

ISSN

ISSN 1097-8135

3.

Журналдың толық атауы

Life Science Journal

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылымның шығарылымы, том, нөмірі, жылы

2014;11(6s)

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

Marsland Press, PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA, 347-321-7172.

7.

Жарияланым авторы (авторлары

Gulashar Zharmagambetovna Doskeyeva1, Dilyara Nurzhankyzy Omarkhan2, Galina Akhbayevna Konopyanova2, Ilona Vladimirovna Bordiyanu2, Raushan Zhenisovna Bekova3

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

1T. Ryskulov Kazakh Economic University, Zhandossov Street55, Almaty, 050035, Kazakhstan 2Kazakh-American Free University, Nezavissimosti Pr. 86, Ust-Kamenogorsk, 070018, Kazakhstan 3Turan University, Satpaev Street 16-18-18a, Almaty, Kazakhstan

9.

ӘОЖ коды

-

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Government funding for higher education: foreign and Kazakhstan experience

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз)

Англ.:
The main purpose of the study is to analyze the current system of public financing of higher education in Kazakhstan and the application of world existing forms of public financing of higher education in the country. This research article comprehensively examines the issues of public funding of higher education, particularly foreign and domestic experience with the using of methods and forms of public funding. The result of research scientifically validates the necessity of state participation in financing the country’s higher education, as well as the regulation of market relations in the field; analyzes the current state of the system of public funding of higher education in Kazakhstan; reveals the methods and forms of public funding of higher education on the basis of the studied material.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

-

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

state financing, higher education, forms of financing, government control of higher education

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

5 страниц

15.

Иллюстрация саны 

2

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

25

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Statistical Compilation of Republic of Kazakhstan, 2013. Astana: Statistics Agency of Republic of Kazakhstan, pp: 196-197

Гаврилова Юлия Александровна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Гаврилова Юлия Александровна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Relevant issues of legal support of the mechanism of economic regulation of environmental protection and management

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
The author came to the conclusion that legally provided institutions of economic regulation of environmental protection and management need further specification as they are presented in a generalized form and contain a large number of referential norms. In particular, such important tools as economic incentives of environmental protection or granting tax and other privileges when introducing best technologies and nonconventional types of energy remain only declared, and the order and conditions of their granting are not stipulated in the legislation. Payment for negative impact on environment and for using natural resources is fiscal thus breaking the legal nature of ecological payments.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Жеке алғанда,  озық технологияларды енгізу кезінде қоршаған ортаны қорғауды экономикалық ынталандыру, салық және т.б. жеңілдіктерді ұсыну сияқты маңызды құралдар, оларды ұсыну шарты мен тәртібі заңмен қамтамасыз етілмеген. Қоршаған ортаның негативті әсеріне, табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеудің фискалді, салықтық сипаты бар, бұл экологиялық төлемнің заң аясын бұзады.   
Рус.:
Автор приходит к выводу о том, что законодательно предусмотренные институты экономического механизма регулирования охраны окружающей среды и природопользования нуждаются в детализации и уточнении, так как изложены в довольно обобщенном виде и содержат большое количество отсылочных норм. В частности, такие важные инструменты, как экономическое стимулирование охраны окружающей среды, предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, остаются лишь декларированными, а порядок и условия их предоставления вообще законодательно не обеспечены. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, а также плата за пользование природными ресурсами имеет фискальный, налоговый характер, что нарушает юридическую природу экологических платежей.
Укр.:
Автор приходить до висновку про те, що законодавчо передбачені інститути економічного механізму регулювання охорони навколишнього середовища та природокористування потребують деталізації та уточнення, оскільки викладені в досить узагальненому вигляді і містять велику кількість норм відсилань. Зокрема, такі важливі інструменти, як економічне стимулювання охорони навколишнього середовища, надання податкових та інших пільг при впровадженні найкращих існуючих технологій, нетрадиційних видів енергії, залишаються лише декларованими, а порядок і умови їх надання взагалі законодавчо не забезпечені. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище, а також плата за користування природними ресурсами має фіскальний, податковий характер, що порушує юридичну природу екологічних платежів.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Legal support, the mechanism of economic regulation, environmental protection, nature, reference rules, new technologies, alternative energy sources, natural resources.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

6

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

12

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

5

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Электронды ресурс:
1. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года №481_II // http://оnline.zakon.kz/
2. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442_II //http://оnline.zakon.kz/
3. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года №47 // http://оnline.zakon.kz/
4. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99_IV О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)//http://оnline.zakon.kz/
5. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212_III//http://оnline.zakon.kz/

Даутбаева Динара Алтаевна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылымның шығарылымы, том, нөмірі, жылы

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Даутбаева Динара Алтаевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін универсиеті 

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Ways to protect investors' rights in the financial markets –the securities market in the Republic of Kazakhstan

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
The article considers the most widespread ways to protect of investors' rights in the stock market, analyzes judicial protection realized by means of appeal to a court of general jurisdiction and specialized courts, and also an administrative way by appealing to public authorities.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі тілде түйіндеме

Қаз:
Мақалада қор нарығындағы инвесторлардың құқығын қорғаудың көп тараған тәсілдері қарастырылады. Мемлекеттік өкілетті органға, әкімшілік және мамандандырылған, жалпы заң жөніндегі соттарға жүгіну жолымен жүзеге асатын сот мәселесі қарастырылады. 
Рус.:
В статье рассмотрены наиболее распространенные способы защиты прав инвесторов на фондовом рынке. Анализируется судебная защита, реализуемая посредством обращения в суд общей юрисдикции и специализированный суды, а также административный способ путем обращения в уполномоченный государственный орган.
Укр.:
У статті розглянуто найбільш поширені способи захисту прав інвесторів на фондовому ринку. Аналізується судовий захист, що реалізується за допомогою звернення до суду загальної юрисдикції та спеціалізований суди, а також адміністративний спосіб шляхом звернення до уповноваженого державного органу.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Investments, securities, financial instrument, investor, protection of rights.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

6

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

15

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

6

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Әдебиеттер:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г. // Информационная система "Параграф".
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 1 июля 1999 г. // Информационная система "Параграф".
2. Закон Республики Казахстан "Об инвестициях" от 8 января 2003г. // Информационная система "Параграф".
3. Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 2 июля 2003г. // Информационная система "Параграф" | On Securities Market: Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 // Paragraph Information System.
4. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Под ред. Сулейменов М.К. – Алматы: АЮ – ВШП "Эдилет", НИИ Частного права КазГЮУ, 2003. – 734 с.
5. Карагусов Ф.С. Ценные бумаги и деньги в системе объектов гражданских прав. – Алматы: Жетi Жаргы, 2002. – 426 с.
6. Мороз С.П. Инвестиционное право: учебное пособие. – Алматы: Юрист, 2007. – 213 с.

Демина Ирина Александровна, Попова Галина Владимировна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Актуальные проблемы экономики

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№6 (156), 2014

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Дёмина Ирина Александровна,Попова Галина Владимировна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

1. С.Аманжолова атындағы ШҚМУ
     2. Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ

9.

ӘОЖ коды

-

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

TECHNOLOGICAL SIMULATION PROCESS OF FORMING GRINDING MIXES BY LINEAR PROGRAMMING

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
The article discusses the method of linear programming (simplex method) as the method of systematic improvement and quality management, in particular the formation of grinding compounds, and the use of the resulting models to predict, control and optimize the process as a whole.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Мақалада желілік бағдарламалау (симплекс-әдіс) жеке алғанда, ұн тарту қоспасын қалыптастыруда өндіріс сапасын басқару және жүйесін жақсарту әдісі ретінде қарастырылады. Алынған моделді болжау, басқару және технологиялық процестерді оңтайландыру үшін пайдалануға ұсынады.
Укр.:
У статті розглянуто метод лінійного програмування (сімплекс-метод) як метод
систематичного поліпшення і управління якістю виробництва, зокрема, формуванням
помольних сумішей. Запропоновано використання отриманої моделі для прогнозування, управління та оптимізації технологічного процесу в цілому.
Қаз:
Мақалада желілік бағдарламалау (симплекс-әдіс) жеке алғанда, ұн тарту қоспасын қалыптастыруда өндіріс сапасын басқару және жүйесін жақсарту әдісі ретінде қарастырылады. Алынған моделді болжау, басқару және технологиялық процестерді оңтайландыру үшін пайдалануға ұсынады.
Рус.:
В статье рассмотрен метод линейного программирования (симплекс-метод) как метод систематического улучшения и управления качеством производства, в частности, формированием помольных смесей. Предложено использование полученной модели для прогнозирования, управления и оптимизации технологического процесса в целом.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Keywords:
planning; production quality management; grinding mixture; simplex method.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

4

15.

Иллюстрация саны 

3

16.

Кестелер саны

3

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

13

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

-

Денисова Наталья Федоровна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері.

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылымның шығарылымы, том, нөмірі, жылы

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина Киев қ, Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

1. Денисова Наталья Федоровна
     2. Турганбаев Еркен Муксунович
     3. Баталов Юрий Васильевич
     4. Рахметуллина Сауле Жадыгеровна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

1.Қазақстан-Аамерикандық еркін университет
     2. Д.Серікбаев атындағы ШҚМУТУ
    3. Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
     4. Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

The model of estimation of the role of human capital in economic growth of Kazakhstan regions

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Жұмыс 2001-2007жж кезеңіндегі Қазақстан аймағында  экономикалық өсудегі адам капиталының рөлін бағалауға арналған. Адам капиталы өндірістік қызметтің екі типі үшін өндірістік фактордың бірі ретінде қарастырылады. Аталған кезең үшін Қазақстан аймағында экономикалық өсудегі адам капиталының рөлі бойынша регрессия нәтижесі маңызды және дұрыс екенін көрсетеді.    
Англ.:
The paper is devoted to the issues of estimation of the role of human capital for economic growth of Kazakhstan regions over the period 2001_2007. Human capital is viewed as a production factors for the two types of production functions. The regression results demonstrate the positive and significant role of human capital in economic growth of Kazakhstan regions over the considered period.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа  тілде түйіндеме

Қаз:
Жұмыс 2001-2007жж кезеңіндегі Қазақстан аймағында  экономикалық өсудегі адам капиталының рөлін бағалауға арналған. Адам капиталы өндірістік қызметтің екі типі үшін өндірістік фактордың бірі ретінде қарастырылады. Аталған кезең үшін Қазақстан аймағында экономикалық өсудегі адам капиталының рөлі бойынша регрессия нәтижесі маңызды және дұрыс екенін көрсетеді.     
Рус:
Работа посвящена вопросам оценки роли человеческого капитала в экономическом росте регионов Казахстана за период 2001-2007 гг. Человеческий капитал рассматривается как один из производственных факторов для двух типов производственных функций. Результаты регрессии показывают положительную и значимую роль человеческого капитала в экономическом росте регионов Казахстана за рассматриваемый период.
Укр.:
Робота присвячена питанням оцінки ролі людського капіталу в економічному зростанні регіонів Казахстану за період 2001-2007 рр. Людський капітал розглядається як один з виробничих факторів для двох типів виробничих функцій. Результати регресії демонструють позитивну і значиму роль людського капіталу в економічному зростанні регіонів Казахстану за розглянутий період.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Human capital, role of human capital, modelling, production functions, economic growth.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

10

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

2

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

37

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

-

Ибраева Азия Токтархановна, Широких Людмила Владимировна, Масленников Олег Олегович

1.

Журналды басып шығаратын ел 

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№6 (156), 2014

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирый көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Азия Ибраева1, Олег Масленников2, Людмила Широких3

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

1. «Менеджмент» мамандығы бойынша Қазақстан-Американдық еркін университетінің магистранты
   2. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-нің «Менеджмент» мамандығы бойынша PhD докторанты
   3. Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-нің аға оқытушысы

9.

ӘОЖ коды

-

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

SYSTEMS OF THE PRODUCT PRIME COST AND LOSS ACCOUNTING IN MANUFACTURING OF PRECIOUS METAL COINS

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
The article describes the methods of the product prime cost and loss accounting improvement
in the process of AgCu 92,5 alloy coins manufacturing at the Kazakhstan mint for the more exact accounting of normative losses record and, consequently, of the product prime cost.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Мақалада өнімнің өзіндік құнын есептеу тәсілдері және нормативті жоюдың нақтылығы бойынша Қазақстан монета сарайының СрМ 92,5 монетасын өндірісте қорыту кезіндегі жою есебін жетілдіру қарастырылған. Өнімнің өзіндік құны да осыған саяды. 
Укр.: У статті розглянуто способи обліку собівартості продукції і вдосконалення обліку втрат при виробництві монет сплаву СрМ 92,5 Казахстанським монетним двором для підвищення достовірності обліку нормативних втрат, а, отже, і собівартості продукції.

Рус.: В статье рассмотрены способы учёта себестоимости продукции и совершенствования учёта потерь при производстве монет сплава СрМ 92,5 Казахстанским монетным двором для повышения достоверности учёта нормативных потерь, а, следовательно, и себестоимости продукции.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Keywords: precious metals; product prime cost; process cost calculation; equivalent units.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

4

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

8

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

10

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

-

Искендерова Фатима Велибековна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының том, нөмірі, жылы

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Искендерова Фатима Велибековна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университет 

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)


СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз: Мақалада корпорацияның оның қауіпсіздігі тұрғысынан қызмет етуінің аса маңызды сипаттамасын көрсететін копоративтік қауіпсіздіктің көрсеткіштер жүйесі қарастырылады.  Корпоративтік қауіпсіздік жүйесін талдау және оны жетілдіру бойынша  шешім қабылдау үшін аталған жүйенің тиімді қызмет ету критериі мен көрсеткіштерін дәлелдеу қажет. Корпоративтік қауіпсіздік жағдайын бағалау нәтижесіне ықпал ететін критерилі көрсеткіштердің алдағы уақыттағы маңызы ұсынылған.  
Рус.:
В статье рассматривается система показателей корпоративной безопасности, которая отражает наиболее важные характеристики функционирования корпорации с точки зрения ее безопасности. Для анализа системы корпоративной безопасности и принятия решений по ее совершенствованию необходимо обосновать показатели и критерии эффективности функционирования данной системы. Представлены пороговые значения критериальных показателей, влияющие на результаты оценки состояния корпоративной безопасности.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде

Укр.:
У статті розглядається система показників корпоративної безпеки, яка відображає найважливіші характеристики функціонування корпорації з точки зору її безпеки. Для аналізу системи корпоративної безпеки та прийняття рішення щодо її вдосконалення необхідно обґрунтувати показники та критерії ефективності функціонування даної системи. Показані важливі значення критеріальних показників, які впливають на результати оцінки стану корпоративної безпеки.
Англ.:
The system of elements of corporate security are accounted in this article. It shows the most important characteristics of corporation's functioning in terms of security. To carry out the system analysis of corporate security and to make decisions on the system's improvement, you should ground the indices and criteria of this system's effective functioning. There are meanings of criterion indices that have influence on the results of corporative security.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Система корпоративной безопасности, показатели корпоративной безопасности, критерии корпоративной безопасности, пороговые значения критериальных показателей.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

10

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

12

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізім

Әдебиеттер:

1. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы – Каражат, 1998. – 512 с.

Кайгородцев Александр Александрович

 

1.

Журналды басып шығаратын ел 

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын ежемесячный

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№6 (144), 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Кайгородцев Александр Александрович,
    Кирдасинова Касия Алесандровна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

327

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада Қазақстанды азық түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету мәселесі қарастырылған. Азық түлік қауіпсіздігінің ішкі және сыртқы қатері көрсетілген. Қазақстанның азық түлік қауіпсіздігінің жағдайына баға берілген. Азфық түлік мәселесін шешу жолдары ұсынылған. 
Рус.:
В статье рассмотрена проблема обеспечения продовольственной безопасности
Казахстана. Показаны внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности.
Дана оценка состоянию продовольственной безопасности Казахстана. Предложены пути решения продовольственной проблемы.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті розглянуто проблему забезпечення продовольчої безпеки Казахстану.
Показано внутрішні і зовнішні загрози продовольчій безпеці. Надано оцінку стану
продовольчої безпеки Казахстану. Запропоновано шляхи вирішення продовольчої проблеми.
Англ.:
The article considers the problem of food security maintenance in Kazakhstan and demonstrates
internal and external threats to food security. The current state of food security in
Kazakhstan is assessed. And the ways to solve the food-related problems are offered.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету.

Кілт сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, азық түлікке қол жетімділік, азық түлікке экономикалық қол жетімділік, азық түлік өнімдерінің сапасы.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

11

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

2

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

27

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

11

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

1. О республиканском бюджете на 2012–2014 годы: Закон Республики Казахстан от 24.11.2011 №496-IV с изм. и допол. на 20.11.2012 // online.zakon.kz.
2. Алшанов Р.А. Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал, проблемы и их решение.– Алматы: Институт мирового рынка, 2006. – 504 с.
3. Апсалямов Н. Тенденции развития пищевой промышленности в Республике Казахстан //Транзитная экономика.– 2004.– №5. – С. 39–45.
4. Гиззатова А.И. Проблемы продовольственной безопасности Республики Казахстан //АльПари.– 2004.– №2–3. – С. 20–23.
5. Казахстан в цифрах // Агентство РК по статистике // stat.kz.
6. Молдашев А.Б. Проблемы развития АПК // www.minagri.kz.
7. Оразбаков Г. Применение защитных мер: проблемы и перспективы // АльПари.– 2002.–№2–3. – С. 25–28.
8. Оценка продовольственной безопасности Республики Казахстан на основе данных обследований домашних хозяйств по оценке уровня жизни в 2005 и 2011 годах. – Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2012. – 21 с.
9. Продовольственный рынок Казахстана: Пособие для предпринимателей, преподавателей, студентов / О. Ельцова, Г. Мякенькая, Ю. Синявский и др.; Под ред. О. Ельцовой. – Алматы: Ин-т экономич. исследований, 1999. – 292 с.
10. Сулейменов Ж.Ж., Успанова М.У. Аграрный сектор экономики Казахстана в условиях глобализации // Саясат.– 2001.– №12. – С. 46–49.
11. Хашам Э. Руководство по маркетингу зерна / Под ред. С. Госса. – Алматы: Агроинформ, 1998. – 32 с.

Кайгородцев Александр Александрович

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№6 (156), 2014

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Миный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Кайгородцев Александр Александрович,
    Бордияну Илона Владимировна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы)

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

-

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

SWOT-analysis of an innovation cluster creation in east Kazakhstan

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация
(мысалы: қаз) 

Англ.:
The article considers the problem of establishing an innovation cluster in the East Kazakhstan Province. SWOT-analysis of the East Kazakhstan regional innovation system was conducted with regard to the possibility of establishing a regional innovation cluster.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Мақалада ШҚО инновациялық кластерді қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Аймақта инновациялық кластерді құру мүмкіндігі тұрғысынан ШҚО аймақтық инновациялық жүйесіне SWOT талдауы жүргізіледі.
Укр.:
У статті розглянуто проблему формування в Східно-Казахстанській області інноваційного кластеру. Проведено SWOT-аналіз регіональної інноваційної системи Східного Казахстану з точки зору можливості створення в регіоні інноваційного кластеру.
Қаз:
Мақалада ШҚО инновациялық кластерді қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Аймақта инновациялық кластерді құру мүмкіндігі тұрғысынан ШҚО аймақтық инновациялық жүйесіне SWOT талдауы жүргізіледі.
Рус.:
В статье рассмотрена проблема формирования в Восточно-Казахстанской области инновационного кластера. Проведен SWOT-анализ региональной инновационной системы Восточного Казахстана с точки зрения возможности создания в регионе инновационного кластера.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Keywords: innovation cluster; regional innovation system; technopark; SWOT-analysis; East Kazakhstan.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

4

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны 

1

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

23

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

14

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

Электронды ресурстар:

 1. О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности: Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV (с дополнениями от 10.07.2012 г.). [Электронный ресурс]. – http://ru.government.kz/docs/z120000053420120109.htm.
 2. Абдымомунов А., Бектурганов Н. Нанотехнологии: Казахстан может стать мировым лидером // Информационные и телекоммуникационные сети. – февраль 2006. [Электронный ресурс]. – http://seti.btconsult.kz/pdf/2006/01/06_nano.pdf.
 3. Башкирцев А., Орынбасаров А. Нанотехнология. "SB: Сверхизмельчение Башкирцева" // Новости Госстандарта. – 2006. – №5. – http://fitomilli.kz/writes/3-publication/23-gosstandart2006-sb.
 4. Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева [Электронный ресурс] // Сайт Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева. – http://www.ektu.kz/?lang=ru/
 5. Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова [Электронный ресурс] // Сайт Восточно-Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова. – http://www.vkgu.kz/ru/.
 6. Дюсенбеков З., Шнитковски А. Потенциал земельных ресурсов – основной элемент развития кластеров в разных отраслях экономики (Земельный кадастр) // Кластерно-индустриальное развитие агропроизводства: основные проблемы и перспективные направления: Междунар.науч.-практ. конф. – http://kef.kz.
 7. Казахстанско-Американский свободный университет [Электронный ресурс] // Сайт Казахстанско-Американского свободного университета. – http://kafu.kz.
 8. Кайгородцева Т.Ф. Наноматериалы и нанотехнологии в Казахстане. [Электронный ресурс]. – http://www.group-global.org/publication/view/1893.
 9. Назарбаев Н.А. Выступление Президента Казахстана перед студентами Назарбаев Университета. – Астана, 2012. (Электронный ресурс). – http://www.akorda.kz/ru/page/page_vystuplenie- prezidenta-kazakhstana-pered-studentami-nazarbaev-universiteta_1346990218.
 10. Семипалатинский государственный университет им. Шакарима [Электронный ресурс] // Сайт Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. – http://www.semgu.kz.
 11. Ульбинский металлургический завод [Электронный ресурс] // Сайт Ульбинского металлургического завода. – http://www.ulba.kz/ru.

Әдебиеттер:

 1. Баталов Ю.В., Колос Е.А. Научно-методологические подходы инновационного управления высшим образованием Казахстана. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011. – 220 с.

Мерзімді басылымдар:

 1. Ахметжанова С.Б. О кластерном подходе к развитию отрасли // Вестник КазГАУ. – 2001. – №1. – С. 52–60.

Кайгородцев Александр Александрович

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері.

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Кайгородцев Александр Александрович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)
Название статьи (на языке публикации)

Стратегическое управление системой экономической безопасности

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз: Мақалада ұлттық экономикалық қауіпсіздікті жүйелі тәсіл тұрғысынан қарастырылады. Экономикалық қауіпсіздік жүйесін стратегиялық басқару мүмкіндігі зерттеледі. Ұлттық экономикалық қауіпсіздік жүйесін стратегиялық басқару маңызы айқындалады.  
Рус.: В статье национальная экономическая безопасность рассматривается с позиций системного подхода. Исследуется возможность стратегического управления системой экономической безопасности. Раскрывается сущность стратегического управления системой национальной экономической безопасности.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті національна економічна безпека розглядається з позицій системного підходу. Досліджується можливість стратегічного управління системою економічної безпеки. Розкривається сутність стратегічного управління системою національної економічної безпеки.
Англ.:
In the article the national economic security is discussed from the point of view of the system approach. The possibility of economic security system's strategic management is studied. The essence of the economic security system's strategic management is revealed.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Экономикалық қауіпсіздік, экономикалық қауіпсіздік жүйесі, экономикалық қауірсіздік жүйесін стратегиялық басқару.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

8 бет

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны
Количество таблиц

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

11

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

2

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Кітаптар: Книга:
1. Спанов М.У. Экономическая безопасность: опыт системного анализа. – Алматы: Казахстандаму институті, 1999. – 206 с.
Конференция (семинар, симпозиум), еңбектер жинағындағы материалдардан  жарияланымдар

Каражанов Малик Дулатович

1.

Журналды басып шығаратын ел а

Ресей

2.

ISSN

ISSN 1996-7756

3.

Журналдың толық атауы

Байкал мемлекеттік экономика және құқық университетінің криминиалистік журналы
К

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Тоқсан сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

Ресей, Иркутск қ., Байкал мемлекеттік экономика және құқық университетінің криминиалистік журналының баспасы.

 

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

1 Каражанов Малик Дулатович
    2 Смагулов Асылбек Айжарыкович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

1 Қазақстан-Американдық еркін университеті
    2 Қазақстан Республикасының заң институты

9.

ӘОЖ коды

УДК: 343.775

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)


Актуальные проблемы борьбы с преступлениями, посягающими на экологическую безопасность

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада Қазақстан Республикасындағы экологиялық қылмысқа қарсы әрекеттердің негізгі бағыттары ашылып көрсетілген. 2004-2015жж. арналған ҚР экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасына талдау беріледі.  Қоршаған ортаға шаруашылық және басқа да қызмет ықпалын бағалау тәртібі қарастырылады. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері анықталады. Табиғат қорғау және құқық қорғау қызметімен айналысатын органдардың жұмысына сыни талдау берілген.   
Рус.:
В статье раскрыты основные направления противодействия экологической преступности в Республике Казахстан. Дан анализ Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 гг. Определены принципы обеспечения экологической безопасности, отражен экосистемный подход и даны основания для внедрения комплекса ограничений, нормативов и правил ведения хозяйственной и иной деятельности, устанавливающих экологически допустимые пределы использования природных ресурсов и обеспечивающих сбалансированное управление качеством окружающей среды. Как приоритетные направления государственной политики рассмотрены подчинение региональных и локальных задач экологической безопасности глобальным и национальным целям предупреждения экологических угроз; обязательность компенсации нанесенного ущерба окружающей среде и здоровью человека; эколого-экономическая сбалансированность развития и размещения производительных сил. Рассмотрен порядок оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Дан критический анализ работы органов, занимающихся правоохранительной и природоохранной деятельностью.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Англ.:
Te paper reveals general directions of ecological crime counteraction in Repulic of Kazakhstan. It gives analysis of Repulic of Kazakhstan ecological security concept for 2004-2005. The author defines pinciples of ecological security ensurance, gives ecological and system approach and affords ground for restrictions, standarts and regulation of business conduction etc. complex introduction. The introduced complex would set ecologically acceptable bounds for natural resources utilization and ensure balanced environment quality management, regional and locational tasks of ecological security dependance on global and national goals of environmental and human-health threats prevention, current damage to environment and people’s health amends obligation, ecological and economical balance of development and production fecilities dislocation. The author studies business (or other activity) effect on environment and people’s health evaluation order. The paper provides with law-enforcement and environmental authorities critical analysis.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Преступность; экологическая преступность; экологическая безопасность; экологическая криминология; противодействие экологической преступности.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

7

15.

Иллюстрация саны 

2

16.

Кестелер саны 

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

8

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

6

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

Әдебиеттер:

1. Борчашвили И.Ш. Причины экологических преступлений : учеб. пособие / И.Ш. Борчашвили. - Караганда, 1997. - 54 с.

Электронды ресурстар:

2. Генеральная прокуратура РК заявляет о росте экологических преступлений и низком качестве их расследования, передает Kazakhstan Today [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oopt.kz/news/detail.php?ID=5076.
3. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г. : утв. указом президента Республики Казахстан от 24.08.2009 г. № 858 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30463139&sublink =0#SUB0.
4. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы : одобр. указом президента Республики Казахстан от 03.12.2003 г. № 1241 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //eco.gov.kz/old/pravo/doc/141.html.
5. Пресс-релиз об итогах проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/min_activity/mvd_materials/mvd_m_env_gov/1DBF1D3417504296A7A639937384E7D5.
6. Статистические данные о преступлениях за 2008-2012 гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://service.pravstat.kz.

Каражанов Малик Дулатович

1.

Журналды басып шығаратын ел 

Ғылыми-практикалық рецензияланған  электронды журнал

2.

ISSN

ISSN 1681-1178 (printable) || e-ISSN 1681-1208 (Online)
e-ISSN 1681-1194 (Online)

3.

Журналдың толық атауы

Russian journal of Earth Sciences

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 11 (11) Қараша, 2012 ж. (журнал 2013жылдың бірінші жартысында шыққан).  

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

Ғылыми-практикалық рецензияланған электронды журнал
     www.ores.su

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Каражанов Малик Дулатович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан –Американдық еркін жүйесі

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ: 343.9

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғу қылмысымен күрес бойынша мәселе

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада экологиялық қауіпсіздіктің негізгі мәселелері талданады, табиғат қорғау, құқық қорғау қызметімен айналысатын органдардың жұмысы көрсетілген, азаматтардың экологиялық қауіпсіз тәртібі, экологиялық таза өндірістің дамуы, табиғатты тиімді пайдалану мен экологиялық нормативтерді сақтау, экологиялық қауіпсіздікке қол сұғу қылмысымен күрес саласындағы зерттеудің критикалық талдауы берілген.
Рус.:
В данной статье проанализированы основные проблемы экологической безопасности, дан критический анализ исследований в области борьбы с преступлениями, посягающими на экологическую безопасность, рационального природопользования и соблюдения экологических нормативов, развитие экологически чистых производств и экологически безопасное поведение граждан; показана работа органов, занимающихся правоохранительной и природоохранной деятельностью.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме

Англ.:
This article deals with the main problems of ecological safety, the critical analysis of researches in the field of fight against the crimes encroaching on ecological safety, rational environmental management and observance of ecological standards, development of non-polluting productions and ecologically safe behavior of citizens is given; the work of the bodies which are engaged in law-enforcement and nature protection activity is shown.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Экологиялық қылмыстылық; табиғат қорғау органдары; қоршаған орта; криминология; экологиялық криминология. Экологическая преступность; природоохранные органы; окружающая среда; криминология; экологическая криминология.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

10

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны 

8

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

 

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

6

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

Әдебиеттер:

     1. Борчашвили И.Ш. Причины экологических преступлений: Учебное пособие. – Караганда: КВШ ГСК РК. – 1997. – 300 С.
    2. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы одобрена указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года №1241. //eco.gov.kz/old/pravo/doc/141.html.

Электронды ресурс:
   3. Генеральная прокуратура РК заявляет о росте экологических преступлений и низком качестве их расследования, передает Kazakhstan Today. //www.oopt.kz/news/detail.php?ID=5076.

4. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858. //online.zakon.kz/Document/?doc_id=30463139&sublink =0#SUB0.
 5.Пресс-релиз об итогах проведения оперативно-профилактического мероприятия «БРАКОНЬЕР». http: //mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/min_activity/mvd_materials/mvd_m_env_gov/1DBF1D3417504296A7A639937384E7D5.
      6. Статистические данные о преступлениях за 2008-2011 года и 8 месяцев 2012 года //http://service.pravstat.kz.

Кунанбаева Гульмира Какимжановна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Киев қ., Панас Миный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Кунанбаева Гульмира Какимжановна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Актуальные вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в интернете

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада интернеттегі интеллектуалді меншіктің «жаңа»  объектілерін күзету мәселесі қарастырылады, Интернет желісіндегі интеллектуалді меншік объектілерін күзетуді жетілдіруді реттеу бойынша ұсыныстар талданып, Интернеттегі интеллектуалді меншікті күзетудің өзекті мәселесі белгіленеді. 
Рус.:
В статье рассматриваются вопросы охраны «новых» объектов интеллектуальной собственности в Интернете, обозначены актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности в Интернете, разработаны предложения по совершенствованию регулирования охраны объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті розглядаються питання охорони нових об'єктів інтелектуальної власності в Інтернеті, позначені актуальні проблеми охорони таких об'єктів в Інтернеті, розроблено пропозиції щодо вдосконалення регулювання охорони об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
Англ.:
The article considers the issues of new intellectual property objects protection in Internet, specifies the current problems of protection of intellectual property objects in Internet, and provides suggestions for improvement of regulation of intellectual property protection objects in Internet.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Охрана, защита, объект интеллектуальной собственности,
Интернет.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

6

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

19

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

7

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Әдебиеттер:

1. Конституция Республики Казахстан (принята на всенародном референдуме 30.08.1995 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1996. – № 4. – Ст. 217.
2. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента РК от 24.08.2009 г. № 858 // Казахстанская правда. – 2009. – 27 августа.
3. Соглашение по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности// Патентное право: Сборник нормативно_правовых актов /Сост. Т. Каудыров, Э. Фаизова. – Алматы: Жеті жаргы, 1996. – 304 с.

Электронды ресурс:

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 года // http://online.zakon.kz.
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01.07.1999 года № 409_I // http://online.zakon.kz.
6. Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 года № 6_I «Об авторском праве и смежных правах» //http://online.zakon.kz.
7. Агентство РК по статистике. Основные цели использования сети Интернет. // http://www.stat.kz/

Курмангалиева Айжана Айтмуханбетовна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны
а

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Курмангалиева Айжана Айтмуханбетовна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Факторы определения инвестиционной привлекательности регионов Казахстана в условиях экономической политики государства

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада мемлекет экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ҚР аймақтарының инвестициялық тартымдылығын анықтау факторлары сипатталады. Аймақтың инвестициялық тартымдылығына ықпал ететін фактрдың әр түрлі топтары атап көрсетіледі. Инвестициялық климат пен инвестициялық жағдайдың қолайлы сатысын бағалауға баса мән беріледі. Аумақтың даму бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған Қазақстан экономикасының инвестициялық кеңістігінінің бірдей емес жағдайында аймақтың инвестициялық тартымдылығын талдауды жүргізу бойынша ұсыныстар берілген.  
Рус.:
В статье описаны факторы определения инвестиционной привлекательности регионов Республики Казахстан для повышения конкурентоспособности экономики государства. Выделены различные группы факторов, влияющие на инвестиционную привлекательность регионов. Значительное внимание уделено оценке степени
благоприятности инвестиционной ситуации и инвестиционного климата. Даны рекомендации по проведению анализа инвестиционной привлекательности регионов в условиях неоднородности инвестиционного пространства экономики Казахстана, направленные на реализацию Программы развития территорий.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті описані фактори визначення інвестиційної привабливості регіонів Республіки Казахстан для підвищення конкурентоспроможності економіки держави. Виділені різні групи факторів, що впливають на інвестиційну привабливість регіонів. Значну увагу приділено оцінці ступеня сприятливості інвестиційної ситуації та інвестиційного клімату. Дано рекомендації з проведення аналізу інвестиційної привабливості регіонів в умовах неоднорідності інвестиційного простору економіки Казахстану, спрямовані на реалізацію Програми розвитку територій.
Англ.:
The article describes the factors determining the investment attractiveness of the regions of the Republic of Kazakhstan with the aim of raising the competitiveness of the national economy. Various factors affecting the investment attractiveness of the region were distinguished. Considerable attention was paid to assessing the opportuneness of the investment environment and investment climate. The recommendations for the analysis of investment attractiveness of the regions under the heterogeneity of the investment space of the economy of Kazakhstan aimed at the implementation of the Program of the regions development were given.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Инвестициялық тартымдылық, Қазақстан Республикасының аймақтары, инвестициялық климат, аумақтың даму бағдарламасы

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

8

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

13

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

11

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Мерзімді басылымдардан материалдар:

1. Еркинбаев Д.Б. Иностранные инвестиции как форма осуществления внешнеэкономической деятельности. // Вестник КазГУ. 2008. – №1. – С.57!63.
2. Нурлихина Г.Б. К вопросу об иностранных инвестициях в Республики Казахстан. //Альпари,
2010. – №2. – С.77!80.

Әдебиеттер:

3. Закон РК от 19.02.2007 г. №230 – XIII «Об иностранных инвестициях»
4. Закон РК от 24.08.2009 г. № 858 – 1 ЗРК «О государственной поддержке прямых инвестиций»
5. Калдияров Д. А. Инвестиционная политика и механизм регулирования инвестиционного процесса. // КазУУ хабаршысы. – Алматы, 2010. – №2. – С. 7!11.
6. О Стратегии индустриально!инновационного развития Республики Казахстан на 2003!2015 годы: Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 17 мая 2003г. // Информационная система «Параграф».
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1145 Об утверждении Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы
8. Сабден О. Основные направления повышения конкурентоспособности экономики Казахстана // Повышение конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации: проблемы, приоритеты, пути решения. – Алматы. – 2008. – С. 7!10.
9. Указ Президента РК от 05.04.1997 г. №3444 «Об утверждении перечня приоритетных секторов экономики РК для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций»

Электронды ресурстар:

10. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 14 декабря 2012 г. // www.zakon.kz/
11. Шадиев Р.Н. Приоритеты инвестиционной  политики в Казахстане. // Казахстан – Спектр http://www.kіsі.kz, 2010. – №3. – С.50-55.

Левина Татьяна Викторовна,Мошенская Наталья Алексеевна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 5 (155), 2014

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Укрина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары

Левина Татьяна Викторовна
    Мошенская Наталья Алексеевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы)  

Қазақтан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

PUBLISHING ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BUSINESS PROCESS

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация

Англ.:
The article deals with publishing activities as a component of higher educational institution's research processes. Economic, administrative and social factors of these activities are considered. A marketing research has been conducted within the scope of academic publishing houses in the Republic of Kazakhstan.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме 

Қаз:
Мақалада баспа қызметі жоо ғылыми процесінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады, сонымен қатар аталған қызметтің экономикалық, басқару, әлеуметтік факторы қарастырылады. Қазақстан Республикасының ғылыми баспаларының аясында баспа қызметіне маркетингтік зерттеу жүргізілген.
Укр.: У статті розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процессу ВНЗ, а також економічні, управлінські та соціальні чинники даної діяльності. Проведено маркетингове дослідження видавничої діяльності в рамках наукових видавництв Республіки Казахстан.
Рус.: В статье рассмотрена издательская деятельность как одна из составляющих научного процесса вуза, а также экономические, управленческие и социальные факторы данной деятельности. Проведено маркетинговое исследование издательской деятельности в рамках научных издательств Республики Казахстан.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

publishing activities; higher educational institution; business plan; marketing strategy.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

5 бет

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

11

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

4

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі
С

Әдебиеттер:

1. Ланшаков В.Л., Ланшакова Н.В., Шалай В.В. Обеспечение качества издательского процесса // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 9 – С. 103–105.

Электронды ресурс:

   1. О средствах массовой информации (с изменениями и дополнениями по состоянию на
08.01.2013 г.): Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451–I // online.zakon.kz.

2. О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.): Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534–IV // online.zakon.kz.

Мерзімді басылымдағы мақалалар:

  3. Джигитчеева К.М., Левина Т.В. Издательская деятельность вуза в сфере реализации Закона о СМИ (статья) // Вестник КАСУ: социально-политические и правовые проблемы образования и общества. – № 3. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 44–48.

4. Джигитчеева К.М., Левина Т.В. Развитие регионального компонента в вузе: к вопросу о кафедре писателя (тезисы) //Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Материалы международной научно-практической конференции. – Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2006. – С. 90–94.

5. Левина Т.В. Этапы становления научного мировоззрения и место факта в научном исследовании (статья) // Вестник КАСУ: образовательные технологии. – 2005. – № 1. – С. 27–33.

6. Мамбетказиев Е.А., Мамбетказиев А.Е., Левина Т.В. Проект "Культурное наследие региональных авторов" в поликультурном пространстве Восточного Казахстана (тезисы) // Русский язык в суверенном Казахстане: Сб. материалов 4 Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Независимости РК. – Усть-Каменогорск: Ассамблея народа Казахстана ВКО, ОО "ВК Русский культурный центр", "ВК Областное Общество славянской культуры", "ВК филиал ОО "Республиканское движение "Лад"", 2011. – С. 27–30.

ГОСТ:
   7. ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов. – Введ. 1998–07–01. – М.: Экономистъ, 2004. – (Стандарты по издательскому делу). – С. 128–150.

8. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. – Введ. 2004–07–01. М.: Экономистъ, 2004. – (Стандарты по издательскому делу). – С. 191–208.

9. ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. – Введ. 2002–07–01. – М.: Экономистъ, 2004. – (Стандарты по издательскому делу). – С. 297–311.

10. ГОСТ Р. 7.0.1–2003. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления. – Введ. 2004–01–01. – М.: Экономистъ, 2004. – (Стандарты по издательскому делу). – С. 319–328.

Мамбетказиев Айдар Ережепович

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

1993-6722

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№4 (142) 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Миный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Мамбетказиев Айдар Ережепович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Влияние процесса глобализации на обеспечение конкурентоспособности вуза

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада әлемдік экономикалық және білім беру бірлестігінде интеграциялық процестер жоғары оқу орны жүйесінде жаңа бәсекелі ортаны қалыптастырады деп көрсетілген. Білім саласынадағы жаһандану процесінің ықпалы бойынша қайшылықтар анықталады. Жаһандану жағдайында жоо-ның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттары, білім саласына жаһандану процесі ықпалының негізі дәлелденеді.
Рус.:
В статье показано, что интеграционные процессы в мировом экономическом и образовательном сообществе формируют новую конкурентную среду и в системе высшего образования. Определены противоречия, вызванные влиянием процесса глобализации на сферу образования. Обоснованы направления влияния процесса глобализации на образование, основные направления повышения конкурентоспособности вузов в условиях глобализации.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті показано, що інтеграційні процеси у світовому економічному та освітньому співтоваристві формують нове конкурентне середовище, в тому числі в системі вищої освіти. Визначено суперечності, викликані впливом процесу глобалізації на сферу освіти. Обґрунтовано напрямки впливу процесу глобалізації на освіту, основні напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ в умовах глобалізації.
Англ.:
The article demonstrates that the integration processes within the world economic and education communities are shaping a new competitive environment, inter alia in the field of higher education. The contradictions caused by the globalization impact on education system are determined. The trends in the globalization processes impact upon education are grounded along with the key directions in university competitiveness increase under globalization.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Жаһандану, білім беру, жоо бәсекеге қаілеттілігі, білім беру ісін интернационализациялау

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

10

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

1

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

25

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Электрондв ресурс:

1. Про утверждение Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы: Указ Президента Республики Казахстан от 7.12.2010 №1118 // www.edu.gov.kz.

Мантель Рената Хабиболлаевна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Мантель Рената

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Spa tourism management in Kazakhstan, Russia and Armenia: current economic situation and investment climate

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
The main objective of the given paper is to define development problems and tendencies of the spa resort complexes on the territory of the former Soviet Union: the Caucasus Mineralnye Vody (in the Russian Federation), Saryagash (in the Republic of Kazakhstan) and Jermuk (in the Republic of Armenia). A comparative analysis of the current economic situation and investment climate at the resorts is carried out. The paper also suggests recommendations for the improvement of tourism management in this area.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Жұмыстың негізгі мақсаты бұрынғы Кеңес одағы территориясында –Кавказ минералды сулар (Ресей Фелерациясы), Сарыағаш (Қазақстан), Джермук (Армения) шипажай кешендерінің даму тенденциясы мен мәселесін анықтау болып табылады.  Курорттың инновациялық климаты мен ағымдағы экономикалық жағдайына салыстрымалы талдау жүргізілген. Аталған саланың туризм менеджментін жетілдіру бойынша ұсыныстар келтірілген.
Рус.:
Основной целью данной работы является выявление проблем и тенденций развития курортных комплексов на территории бывшего Советского Союза – Кавказские Минеральные Воды (Российская Федерация), Сарыагаш (Республика Казахстан) и Джермук (Республика Армения). Проведен сравнительный анализ текущей экономической ситуации и инвестиционного климата курортов. Предложены рекомендации по совершенствованию менеджмента туризма данной сферы.
Укр.:
Основною метою даної роботи є виявлення проблем та тенденцій розвитку курортних комплексів на території колишнього Радянського Союзу – Кавказькі Мінеральні Води (Російська Федерація), Сариагаш (Республіка Казахстан) та Джермук (Республіка Вірменія). Проведено порівняльний аналіз поточної економічної ситуації та інвестиційного клімату курортів. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення менеджменту туризму даної сфери.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Spa, tourism, sanatoria, recreation.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

9

15.

Иллюстрация саны 

1

16.

Кестелер саны

3

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

10

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізім

-

Непшина Виктория Николевна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Непшина Виктория Николаевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Особенности управления банком второго уровня в условиях экономической модернизации Казахстана

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Қаз:
Мақалада қазақстан банктерінің басқару қызметіне өзгеріс енгізу қажеттілігі мен Қазақстанның экономикалық модернизациясының өзара байланысы талданады. Коммерциялық банктің жұмысындағы негізгі мәселелерді атап көрсетеді.  Банк филиалдарының жұмысын ұйымдастыру, банктің қызметкерлер құрамымен жұмыс механизмін өзгертуге байланысты міндеттерді шешу үшін ұсыныстар берілген.    
Рус.:
В статье анализируется взаимосвязь экономической модернизации Казахстана и необходимости внедрения перемен в управленческую деятельность казахстанских банков. Названы основные проблемы в работе коммерческого банка. Даны рекомендации для решения задач, связанных с реформированием механизма работы с персоналом банка, организацией работы филиалов банка и налаживанием сотрудничества науки и высшего руководства банка.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Англ.:
The article analyses the relationship between the economic modernisation of Kazakhstan and the need to implement changes in Kazakhstan banking management. The basic problem hindernig commercial banks succesful performance have been identified. Recommendations for solving the goals related to reformation of the bank human resource management system, bank branches activity arrangement and facilitating the cooperation of science and the bank top management are offered.
Укр.:
У статті аналізується взаємозв'язок економічної модернізації Казахстану та необхідності впровадження змін в управлінську діяльність казахстанських банків. Названі основні проблеми в роботі комерційного банку. Розроблено рекомендації для вирішення поставлених задач, які пов'язані з реформуванням механізму роботи з персоналом банку, організацією роботи філій банку та налагодженню співпраці науки і вищого керівництва банку.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Экономическая модернизация, гармонизация интересов, система управления.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

9

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

11

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

9

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Мерзімді басылымдардан мақалалар:

1. Айдарбеков Б. Стратегия и приоритет национальных интересов Казахстана: общественно-политическая литература // Саясат. – 2005. – №2. – С. 4-5.
2. Ахметов И. Системный подход методологическая основа создания эффективной модели национальной экономики // Транзитная экономика, 2003. № 1. – С. 11-25.
3. Бопиева Ж.К. Технологическое развитие экономики Казахстана // Информационно-аналитический журнал «Аналитик» казахстанского института стратегических исследований при президенте РК. – 2004. – №3.
4. Бопиева Ж.К. Финансовые аспекты модернизации казахстанской экономики» // Вестник Евразийского Гуманитарного института, №3, 2004 г. -110 с.
5. Кенжегузин М., Додонов В. Экономические реформы в Казахстане: этапы, проблемы, итоги // Экономика и статистика. – Алматы, 2001. – № 2 – С. 3-9.
6. Сабден О. Основные направления повышения конкурентоспособности экономики Казахстана // Повышение конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации: проблемы, приоритеты, пути решения. – Алматы. – 2008. – С. 11-19.
7. Сальжанова З.А., Бопиева Ж.К. Совершенствование методов управления модернизацией экономики. // Вестник КарГУ, №1, 2005. – с. 9.
Әдебиеттер:

8. Бопиева, Ж. К. Модернизация казахстанской экономики: теория и механизмы // Караганда: КарГУ им. Е. А. Букетова. – 2006. – 42 с.

Электронды ресурс:

9. Назарбаев Н.А. Послание президента Республики Казахстан народу Казахстана. 28 января 2011 г. // http://akorda.kz/

Новицкая Юлия Васильевна

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Укаина, Киев қ., Панас Миный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Новицкая Юлия Васильевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Peculiarities of managing change in institutions of higher education

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация

Англ.:
There is an opinion that institutions of higher education might considerably improve their service quality if they adopt management style of successful business organizations, in particular, in managing university change. The answer to the question whether it is worth while adopting such system lies in similarities and differences between business and educational organizations. The article presents an attempt to analyze the existing change management models in higher education taking into consideration structure, operation principles and major values of non_for_profit organizations.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Егер білім беру мекемелері өз қызметінің сапасын жақсартқысы келсе, өзгерістер енгізгісі келсе табысты бизнес-ұйымдардың басқару тәсілін қолдануы керек деген пікірлер айтылып жүргені рас.  Білім беру ұйымы мен бизнес ұйымы арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар бойынша, бұл басқару түрлерін қолдануға бола ма жоқ па, міне осы мәселе төңірегінде сөз болады.  Аталмыш мақала коммерциялық емес ұйымдардың негізгі құндылықтары, құрылымы , жұмыс принципі, бойынша жоғары оқу орындарындағы өзгерістерді басқарудың қолданыстағы моделдерін талдауды байқап көруді қарастырады,   
Рус.:
Бытует мнение, что учреждения образования могли бы намного улучшить качество предоставляемых ими услуг, если бы следовали стилю управления успешных бизнес-организаций, в том числе при проведении изменений. Ответ на вопрос, следует ли принимать такую систему управления, лежит в сходствах и различиях между организацией бизнеса и организацией образования. Данная статья представляет собой попытку проанализировать существующие модели управления изменениями в высших учебных заведениях, основываясь на структуре, принципах работы и основных ценностях некоммерческих организаций.
Укр.:
Існує думка, що заклади освіти могли б набагато покращити якість наданих ними послуг, якщо б дотримувалися стилю управління успішних бізнес_організацій, в тому числі мпри проведенні змін. Відповідь на питання, чи слід приймати таку систему управління, лежить в подібностях та різницях між організаціею бізнесу та організаціею освіти. Дана стаття являє собою спробу проаналізувати існуючі моделі управління змінами у вищих навчальних закладах, грунтуючись на структурі, принципах роботи та основних цінностях некомерційних організацій.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Organizational change, change management models, higher education, internal coupling, decision_making.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

7

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

10

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

-

Омархан Диляра Нуржанкызы

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Омархан Диляра

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Main components of labour motivation of bank personnel

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
In this article it is shown that the changes occurring in modern business increase the importance of a human factor among other factors of production, value of the accounting of motivation, the methods of work incentives including the contents and working conditions more and more increased. Information on valuable orientations and satisfaction degree is received by work of bank personnel. The main components of labor motivation functioning are allocated, this in turn will allow develop practical recommendations on improvement of mechanisms for human resource management in bank.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Аталған мақалада қазіргі бизнесте болып жатқан өзгерістер арқасында  еңбек шарттары мен еңбек мазмұнын қамтитын өндірістің басқа да факторлары арасында адам факторының маңызы, мотивация мәнінің, еңбекке ынталандыру әдістерінің артқаны  көрсетілген. Еңбек мотивациясы қызметінің негізгі компоненттері өз кезегінде банктің қызметкерлер құрамын басқаруды жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік беретіні атап көрсетілген.
Рус.:
В данной статье показано, что изменения, происходящие в современном бизнесе, повысили значимость человеческого фактора среди других факторов производства, возросло значение мотивации, методов стимулирования труда, включающих содержание и условия труда. Получена информация о ценностных ориентациях и степени удовлетворенности трудом банковского персонала. Выделены основные компоненты функционирования трудовой мотивации, что в свою очередь позволит разработать практические рекомендации по совершенствованию механизмов управления персоналом банка.
Укр.:
У даній статті показано, що зміни, що відбуваються в сучасному бізнесі, підвищили значимість людського чинника серед інших факторів виробництва, зросло значення обліку мотивації, методів стимулювання праці, що включають зміст і умови праці. Отримана інформація про ціннісні орієнтації і ступінь задоволеності працею банківського персоналу. Виділено основні компоненти функціонування трудової мотивації, що в свою чергу дозволить розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів управління персоналом банку.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Human resources management, bank staff, labor motivation, stimulation, labor satisfaction.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

6

15.

Иллюстрация саны 

1

16.

Кестелер саны

3

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

18

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Әдебиеттер:

1. Хамитов Н.Н. (2007). Банковский менеджмент. – Алматы, С. 12-33.

Саданова Жанар Кабыкен-кызы

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселелері.

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Кмев қ., Панас Мирный көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Саданова Жанар Кабыкен-кызы

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды
Код УДК

ӘОЖ 330
УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Проблемы формирования лидерских качеств в условиях смены парадигм управления (на примере анализа проблем менеджмента современных корпораций)

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация 

Қаз:
Макалада көшбасшылық тиімді басқарудың элементі болатын «кадрларды басқару» парадигмасынан «адам ресурстарын басқару» парадигмасына қарай өту жағдайында қазіргі менеджерлердің көшбасшылық қасиетін қалыптастыру және дамытудың өзекті мәселелері қарастырылады. Қазіргі басқарушы көшбасшының кәсіптік қызметінің құрылымын анықтайтын зерттеудің талдауы жүргізіледі, басқарушы көшбасшының құрылымдық маңыздылық мәселесі талданады.  
Рус.:
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития и становления лидерских качеств современных менеджеров происходящих в условиях перехода от парадигмы «управления кадрами» к парадигме «управление человеческими ресурсами», в структуре которой лидерство и эффективное руководство становится стержневым ее элементом. Анализируется вопросы структурно-содержательных характеристик управленческого лидера, приводится анализ исследования отражающего структуру профессиональных компетенций современного управленческого лидера.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку і становлення лідерських якостей сучасних менеджерів, що відбуваються в умовах переходу від парадигми «управління кадрами» до парадигми «управління людськими ресурсами» в структурі якої лідерство й ефективне керівництво стає стрижневим її елементом. Аналізуються питання структурно-змістовних характеристик управлінського лідера, наводиться аналіз дослідження, який відображає структуру професійних компетенцій сучасного управлінського лідера.
Англ.:
The article considers actual problems of modern managers' leadership skills development in the conditions of transition from the personnel administration paradigm to the human resources management paradigm where leadership and effective management are considered its pivotal element. It also analyzes the questions of structural and substantial characteristics of an administrative leader and gives the analysis of the research reflecting the structure of professional competences of a modern administrative leader.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету
Ключевые слова на языке публикуемого материала и на русском языке

Көшбасшылық, Басқару көшбасшылығы, басқару парадигмасы, көшбасышылық құзіреттер, қазіргі басқарушы көшбасшының портреті.
Лидерство, управленческое лидерство, парадигма управления, лидерские компетенции, портрет современного управленческого лидера.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

14

15.

Иллюстрация саны 

2

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

11

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

-

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

-

Сарсембаева Гульнар Жексембаевна

1.

Журналды басып шығаратын ел 

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі, 26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Сарсембаева Гульнар Жексембаевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды
Код УДК

ӘОЖ 330
УДК 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Экономические условия и направления модернизации системы управления высшими учебными заведениями в Республике Казахстан

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация А

Қаз:
Мақалада ҚР-дағы жоғары білім жүйесінің қолданыстағы жағдайына талдау жасалады. Болон процесіне өткен жоғары оқу орнының шетелдік даму тәжірибесі зерттеледі. Жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижесінде жоғары білім жүйесіне негативті ықпал ететін маңызды факторлар анықталады.  
Рус.:
В статье проведен анализ существующего состояния системы высшего образования в РК. Изучен зарубежный опыт развития высшего образования перехода к Болонскому процессу. В результате проведенного научного исследования выявлены наиболее значимые факторы, негативно влияющие на систему высшего образования.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Укр.:
У статті проведено аналіз існуючого стану системи вищої освіти в Республіці Казахстан. Вивчено зарубіжний досвід розвитку вищої освіти переходу до Болонського процесу. У результаті проведеного наукового дослідження виявлені найбільш значущі фактори, що негативно впливають на систему вищоїосвіти.
Англ.:
The article gives the analysis of the current system of higher education in the Republic of Kazakhstan and makes a careful study of the foreign experience of the higher education transition to the Bologna process. The research reveals the most important factors negatively influencing the system of higher education.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Жоғары білім, Болон процесі, басқару, модернизация, білім беру жүйесіндегі инновациялар
Высшее образование, Болонский процесс, управление, модернизация, инновации в системе образования.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

6

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны 

1

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

10

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

7

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Мерзімді басылмдардан мақала:

1. Мутанов Г.М., Мамыкова Ж.Д., Кумаргажанова С.К. О методологии управления ориентированного на результат в системе высшего учебного заведения //Журнал «Ізденіс» —
«Поиск»: Серия естественно-технических наук. — 2010. — №3 (1). — С. 204-208.

Книга:
2. Агранович М.Л. Индикаторы в управлении образованием: что показывают и куда ведут? //Вопросы образования. — 2008. — №1. — С. 120-145.
3. Баталов Ю.В., Колос Е.А. Научно-методологические подходы, инновационное управление высшим образованием Казахстана/ под ред. Баталова Ю.В. — Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.-С.218
4. Каримов З. Болонский процесс и региональные вузы / Каримов З., Белобородова Н. // Almamater. — 2006. — N 6. — C. 48=49.
5. Реформирование высшего образования в Казахстане и Болонский процесс: информационные материалы для практических действий. — Алматы, 2009 — 120 с.

Публикация из материалов конференции (семинара, симпозиума), сборников трудов:
6. Антонов В.А., Мутанов Г.М., Швец О.Я., Юхневич В.А. Настройка казахстанской системы оценки достигнутых результатов обучения студентов на европейскую систему перезачета кредитов (ESTS)// Материалы Международной конференции «Состояние и перспективы развития высшего образования в Казахстане — влияние программы ТЕМПУС», Алматы, 21-22 сентября 2010 г., С. 206-212.

Электронный ресурс:
7. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011 — 2020 годы // http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo/gosudarstvennaja_programma_razvitija_obrazovanija/

Хасенова Мольдир Нургазыевна

1.

Журналды басып шығаратын ел 

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын 

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Хасенова Мольдир Нургазыевна

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Еconomic mechanism of regulation of water fund use and its protection in the republic of Kazakhstan

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация (мысалы: қаз) 

Англ.:
In transition to steady rates of economic development it is necessary to pay attention to methods of economic mechanism of water fund protection regulation. The article considers different methods of economic mechanism of regulation of water fund use and protection in the Republic of Kazakhstan and a design procedure of payment for using water resources of surface sources.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Мақалада экономикалық тұрақты дамуға өту кезеңінде су қорын қорғауды қамтамасыз ететін реттеудің экономикалық механизм әдісіне назар аудару қажет болатыны көрсетілген. ҚР су қорын қорғауды және пайдалануды реттеудің экономикалық механизмі әдістерінің түрлері қарастырылған. Су ресурсын пайдалану үшін төлемді есептеудің әдістемесі келтірілген.
Укр.:
У статті показано, що при переході до сталих темпів економічного розвитку потрібно особливу увагу звертати на такі методи економічного механізму регулювання, які можуть забезпечити охорону водного фонду. Розглянуто види методів економічного механізму регулювання використання та охорони водного фонду Республіки Казахстан. Приводиться методика розрахунку плати за користування водними ресурсами поверхневих джерел.
Рус.:
В статье показано, что при переходе к устойчивым темпам экономического развития требуется внимания к тем методам экономического механизма регулирования, которые могут обеспечить охрану водного фонда. Рассмотрены виды методов экономического механизма регулирования использования и охраны водного фонда Республики Казахстан. Приведена методика расчета платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Methods of economic mechanism, water fund, insurance, payment for Water, protection of water fund.

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

8

15.

Иллюстрация саны 

-

16.

Кестелер саны Количество таблиц

1

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

23

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

12

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі 

Мерзімді басылымдардан мақалалар:

1. Республика Казахстан. О государственной программе "Здоровье народа": Указ Президента Республики Казахстан от 16 ноября 1998 года №4153 // Казахстанская правда. _1999. _23 января.

Әдебиеттер:

2.Мукашева А.А. Правовое регулирование использования водных ресурсов в Республике Казахстан: Учебное пособие – Семей, изд_во "Тенгри", 2006. – 88 с.
3 Рахимбердин К.Х. Правовые основы охраны атмосферного воздуха в Республике Казахстан в условиях рынка: Дис. на соис. к.ю.н. – Алматы, 2000. – 148 с.

Электронды ресурс:
4.Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года N 481 // http://adilet.minjust.kz
5 Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года N 99_IV // http://adilet.minjust.kz
6. Стратегическая программа "Казахстан_2030" от 7 октября 1997 года // http://adilet.minjust.kz
7.Республика Казахстан. "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002_2010 годы": Постановление Правительства Республики Казахстан N 93 от 23 января 2002 года //http://adilet.minjust.kz
8.Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года: Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года // http://adilet.minjust.kz
9.Программа "А? б?ла?" на 2011 – 2020 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2011 года № 570 // http://adilet.minjust.kz
10.Методика расчета платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников утвержденный Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 223 // http://adilet.minjust.kz
11.Бизнес_портал Шымкента и Южного Казахстана // http://www.shymkent.com
12.Исполнительная Дирекция Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан // http://ifas.kz

Четтыкбаев Руслан Кайратович

1.

Журналды басып шығаратын ел

Украина

2.

ISSN

ISSN 1993-6788

3.

Журналдың толық атауы

Экономиканың өзекті мәселесі

4.

Журналдың шығу мерзімі 

Ай сайын

5.

Басылым шығарылымының томы, нөмірі, жылы.

№ 2 (140), б. 2, 2013

6.

Баспа, журналдың басылып шығу орны

01011, Украина, Киев қ., Панас Мирный көшесі,26

7.

Жарияланым авторы (авторлары)

Четтыкбаев Руслан Кайратович

8.

Автордың жұмыс орны (ұйымның толық атауы) 

Қазақстан-Американдық еркін университеті

9.

ӘОЖ коды

ӘОЖ 330

10.

Мақаланың атауы (жарияланым тілінде)

Information systems implementation control in higher education institution management

11.

Жарияланған материал тақырыбының тілінде аннотация

Англ.:
The article focuses on the main organizational aspects of information systems implementation in higher education institution management as well as the basic approaches to the implementation of information systems in education management in the Republic of Kazakhstan. The key efficiency indices of ERP_systems are analyzed. The organizational mechanism of managing the implementation of ERP_systems in the field of education is developed.

12.

Жарияланған материалдың тілінен ерекшеленетін екі басқа тілде түйіндеме (мысалы: орыс, ағылшын)

Қаз:
Мақалада жоғары оқу орнын басқару  бойынша ақпараттық жүйені енгізудің негізгі ұйымдастыру аспектілері қарастырылады, сонымен қатар ҚР білім беру ісін басқару бойынша ақпараттық жүйені енгізу жөніндегі негізгі тәсілдер баяндалады. ERP-жүйесін енгізу тиімділігінің негізгі көрсеткіштері талданады. Білім беру саласында ERP –жүйесін енгізуді басқарудың механизмі зерттеледі. 
Рус.:
В статье рассмотрены основные организационные аспекты внедрения информационных систем управления высшим учебным заведением, а также освещены основные подходы по внедрению информационной системы управления образованием Республики Казахстан. Проанализированы основные показатели эффективности внедрения ERP-систем. Разработан организационный механизм управления внедрения ERP-систем в образовательной сфере.
Укр.:
У статті розглянуті основні організаційні аспекти впровадження інформаційних систем управління вищим навчальним закладом (ВНЗ), а також висвітлені основні підходи щодо впровадження інформаційної системи управління освітою Республіки Казахстан. Проаналізовано основні показники ефективності впровадження ERP-систем. Розроблено організаційний механізм управління впровадження ERP_систем в освітній сфері.

13.

Жарияланған материалдың кілт сөзі орыс тілінде де көрсету

Management, ERP-system, efficiency indices, implementation management

14.

Мақаланың көлемі (беттері)

8

15.

Иллюстрация саны 

1

16.

Кестелер саны

-

17.

Библиографиялық сілтемелер саны

16

18.

Соның ішінде: қазақстандық авторларға

1

19.

Қазақстандық авторларға библиографиялық сілтемелер тізімі

Электронды ресурс:

1. Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы (Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160) // http://www.nci.kz.

Яндекс.Метрика

 

© 1994-2022 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070000, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru