Тургумбаева Нурсулу Каирдыновна

Тургумбаева Нурсулу Каирдыновна
Тургумбаева Нурсулу Каирдыновна

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:

 • 2010-2011ж.ж. «Өскемен қаласының №16 орта мектебі» КММ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі.
 • 2011ж. ҚАЕУ, «Педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы

 Білімі

 • 2004-2007ж.ж.  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Көпсалалы колледжі, Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті,Біліктілігі: негізгі мекетептің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
 • 2007-2010 ж.ж. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Филология» факультеті,Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті,Біліктілігі: Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры
 • 1998-2000 ж.ж. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, «ЖОО-дан кейінгі білім беру» факультеті,Мамандығы: «Қазақ филологиясы»,Академиялық дәрежесі: қазақ филологиясының магистрі

 Қосымша білімі, біліктілігін арттыруы

 • 2011 ж. «Международная профессиональная практика как необходимый элемент современного образования», мастер-класс, спикер- Карл Кристенсен (28.10.2014);
 •  2012 ж. “International Servant Leadership Principles Course”  Спикер- Дениел Бэлласт (Усть- Каменогорск, КАСУ, 20.03.2012);
 • 2012 ж. «Стрессоустоичивость как основа баланса между карьерой и здоровьем» (ҚАЕУ, Бен Стенчук, 14.09.2012);
 • 2012 ж.  «Обучение лидерству как важная компонента подготовки специалистов» (ҚАЕУ, Маршалл Кристенсен, 14.09.2012);
 • 2012 ж. Курсы английского языка, Intermediate Level, уровень: В1-В2 (01.02.2012 -07.05.2012 г.г.)
 • 2013 ж. Сарсен Аманжолов атындағы ШҚМУ  филология факультеті өткізген қала мектептерінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған оқу- әдістемелік семинар (Өскемен, 21.02.2013 ж.)
 • 2013 ж. Critical Thinking Course”  CERTIFICATE № 752 (ҚАЕУ, Өскемен, 4 – 13  наурыз 2013 ж.);
 • 2013 ж.   Литературный ландшафт Восточного Казахстана» (С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, ҚАЕУ, Өскемен, 12. 04.2013ж.). Сертификат № 24
 • 2013 ж.   «RECENT DISCOVERIES IN BRAIN SCIENCE RELATED TO LEARNING PROCESS» (ҚАЕУ, Өскемен,, 2. 05.2013ж.).Сертификат №11
 • 2013 ж.  CERTIFICATE № 31 « LEVELS OF LEARNING, METHODS AND              CRITICAL THINKIHG» (КАСУ  г. Усть- Каменогорск, 30. 04.2013г.)
 • 2013 ж. Мастер-класс «Басқа ұлт өкілдеріне арналған  оқулықтарындағы қазақ тілінің грамматикалық мәселелері» (Спикер- Кусманова К.А. Өскемен , 27.09.2013) Сертификат №5
 • 2013ж. Семинар  «Образцовый преподаватель» 25.09.2013г. г.Усть-  Каменогорск.Сертификат  №874
 • 2013 ж. Семинар «Формирования лидерских качеств в процессе  обучения». Спикер Маршалл Кристенсен. 20.09.13-30.09.13 г.
 • 2013 ж. «Шығыс Қазақстан топожүйесінің өзекіті мәселелері» (спикер- Бияров Б.Н.) 26.04.2013
 • 2014 ж. Мастер-класс «Сыни тұрғыда оқыту технологиясын сабақта меңгерту жолдары» Спикер – Кабидолдина А.Т. №47, 27.03.2014 г. КАСУ,  г. Усть – Каменогорск
 • 2014 ж. Семинар“Modeling Leadership in the Classroom” №1180 27-31.03.2014 г. ,г. Усть- Каменогорск. Спикер –Маршалл Кристенсен
 • 2014 ж. Семинар «Оценка эффективности и пути совершенствования образовательных программ вуза» №1118 27.05.2014 г. КАСУ,  г. Усть – Каменогорск
 • 2014 ж. ««ӨРЛЕУ» Қазақстан Республикасы Білім Беру Жүйесінің ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыратын республикалық институты» АҚ. (26.05.2014-07.06.2014 ж.ж.,Алматы, 240 сағат) Сертификат № 0130832.

Ғылыми қызметі:

 • Тургумбаева Н.К., Симбаева С.О.\\ «Қазіргі қазақ тілінің терминология мәселелері». ШҚМУ Көпсалалы колледж студенттері арасындағы ғылыми –практикалық конференция жинағы/2006 ж.
 • Тургумбаева Н.К. «Қазақ тілінің даму процесіндегі терминология мәселелері \\ Аманжолов оқулары. ШҚМУ студенттері арасындағы ғылыми – практикалық конференция; 2008 ж.
 • Тургумбаева Н.К., Адайханов Ж.А. «Тарихи шындық пен көркемдік шындық. М.Әуезов пен О. Бальзак шығармалары негізінде» \\ 1- Республикалық ғылыми- практикалық конференция. 2009 ж.
 • Тургумбаева Н.К. «Ақынның сарқылмас мұрасы» (мақала) \\ Педагогика әлемі. 2010 ж., қыркүйек. 2010 ж.
 • Тургумбаева Н.К. «Орыс мектептерінде қазақ әдебиетін оқытудың кейбір мәселелері» \\ Аманжолов оқулары. ШҚМУ студенттері арасындағы ғылыми – практикалық конференция; 2010 ж. («Әдістемелік маңыздылығы үшін» номинациясында үздік баяндама аталды)
 • Тургумбаева Н.К. «Бала шығармашылығын арттырудағы үйірме жұмысының маңызы» \\ КАЕУ хабаршысы.- 2011 ж
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Ж. Дәдебаевтің «Жазушы еңбегі» монографиясындағы тарихи романдағы тарихи деректі беру мәселесі \\ «Мектеп- ЖОО жүйесіндегі қатынастарды модернизациялау: әдіснамасы мен болашағы» атты аймақтық ғылыми- практикалық конференция.ҚАЕУ, 2012 ж
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Ш.Айтматовтың «Тавро Кассандры» шығармасындағы образдардың типтілігі мәселесі \\ «Абайдың шығармашылық мұрасы полиэтникалық қазақстандық мемлекеттің қалыптасу контекстінде» IV Дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция, 25-27 қараша, 2012 ж.
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай шетел әдебиетінде \\ Чистяков оқулары. Аймақтық семинар материалдары.\\ҚАЕУ. Өскемен, 2012 ж. \\ Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 5. – С. 204-207 (0,25 п.л.).
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай- әлем әдебиеті кеңістігінде \\«Ғылым мен білім дамуының инновациялық бағыты» атты жас ғалымдар мен магистраннтардың университетішілік ғылыми- тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Өскемен, ШҚМУ, 2012  жыл
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абайдың Еуразия кеңістігіндегі орны \\ С.Аманжолов ат. ШҚМУ-дың 60 жылдығына арналған «Ғылым, білім, инновациялар-Қазақстан дамуының жетекші бағыты» тақырыбындағы «Аманжолов оқулары – 2012» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. Өскемен, ШҚМУ, 2012  жыл; \\ Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 3. – С. 120-124. (0,3 п.л.).
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Проблема перевода Абая на русский язык  \\ «Білім берудегі коммуникативті технологиялар: жетістіктер мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның матриялдары. 2 томдық. 2-Т.- Барнаул, 2013.-244 бет.
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай мұрасы әлем әдебиеті кеңістігінде \\ Реферат к магистрской диссертации. Усть- Каменогорск, 2013
 • Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай мұрасы әлем әдебиеті кеңістігінде \\ Магистрская диссертация. Усть- Каменогорск, 2013
 • 1Тургумбаева Н.К. «Аңарыстан Абайға дейін»\\ Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). – Усть-Каменогорск, 2013. – С. 120-124. (0,3 п.л.).
 • Тургумбаева Н.К., Қызыр Іңкәр. The Status and features of  contemporary aitys(«art of talk») \\ ІІ Международная конференция «International scientific and practical conference partnership in education and science» 2014.