Энгель Юлия Олеговна

Энгель Юлия Олеговна
ЭНГЕЛЬ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

Жеке мәліметтер:

608661, +7 (705) 901-18-02

engel-05@inbox.ru

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:

2006 ж.ақпан – № 10 мектеп-гимназиясы, неміс тілі мұғалімі

2006 ж. қыркүйек – 2006 ж. қазан – № 10 мектеп-гимназиясы, неміс, ағылшын тілі мұғалімі

2007 ж. бастап – Қазақстан-Американдық еркін университеті, неміс тілі мұғалімі

2012 ж.бастап – тіл орталығында неміс тілі мұғалімі, Гете Институтының серіктесі

Білімі:

1993-2003 жж. – Өскемен қаласының №16 орта мектебі
2003-2007 жж. – С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Шет тілі: екі шет тілі (неміс және ағылшын тілі)» мамандығы
2007-2009 жж. – С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратура


Қосымша білім, біліктілікті арттыру:
2007ж. қазан – ақпан – Дуйсбург-Эссен (Германия)
2007 ж. -«DAAD» бағдарламасы (сертификат) аясында «Бизнес неміс тілі» семинары
2007-2012 ж.ж. – ҚАЕУ оқу жылындағы ғылыми-әдістемелік семинарларға қатысу.
2007 ж. қазан – Гёте Институты «Einführung ins Konsekutiv- undVerhandlungsdolmetschen» семинары (сертификат)
2007 ж. қараша – «ҚАЕУ-дағы оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді сараптау және жаңарту» кәсіби біліктілігін арттыру бағдарламасы (сертификат)
2011 ж. қазан -Goethe Institute «MusikimDeutschunterricht» семинары (сертификат)
2011 ж. қазан – «Посткеңестік кеңістіктегі екі тілді елдерде шет тілдерін оқыту ерекшеліктері» шеберлік-сыныбы (сертификат)
2012 ж. наурыз – «Көшбасшылық» семинары (сертификат)
2012 ж.сәуір – Schritte International семинары (сертификат)
«Көшбасшылықты оқыту – оқытудың маңызды компоненті» шеберлік-сыныбы (сертификат)
«Карьера мен денсаулық арасындағы тепе-теңдік негізі ретінде стресске қарсы тұру» шеберлік-сыныбы (сертификат)
2012 ж. Step институты «Schritte International» семинары (сертификат)
2012 ж. Шребен институтының жаратылыстану институты \ Fehlerkorrektur (сертификат)
2012 ж. Hean Institute Basisseminar für Nachwuchslehrkräfte семинары (сертификат)
2013 ж. Қаңтар СеминарПрофоникс ДаФ-Унтеррикст (сертификат)
2013ж. Қаңтар СеминарГаин Институты Базисемарин ФарерНахучслехррейфте (сертификат)
2013 ж. Наурыз семинары Гёте Институты Ден Унтеррикетт планен (сертификат)
2013 ж. маусым – «Deutsch lehren lernen» семинары
2013 ж. қыркүйек – «Phasen-дегі Лехрендегі парфюмерия» семинары
2013 ж. қазан- «Ағылшын тілін оқыту» семинары, ҚАЕУ
2013 ж. қазан – Семинар «Basisseminar fuer Nachwuchslehrkraefte»
2013ж. желтоқсан – «Ден-Дунеңтерричт планен» семинары
2013 ж. «Ағылшын тілін оқыту» семинары, ҚАЕУ
2013 ж. «Оқу үдерісінде көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру» Семинары ҚАЕУ.
2014ж. қаңтар «ESL сыныптағы технологиялар» (сертификат)
2014 ж. – семинары «Студенттерді сыни тұрғызу. Қажетті дағдыларды дамыту (сертификат)
2014 жылғы 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бастауыш мектеп бағдарламасы: құрылымы мен мазмұны »сертификаты (сертификат)
2014ж. «Wortschatzvermittlung» (сертификат)
2014ж. «Лебрукерден шыққан сәттілік» (сертификат)
2014 ж. – «Бизнес-білім берудегі қазіргі заманғы үрдістер»
2014 ж. мамыр «Университеттің білім беру бағдарламаларын жетілдірудің тиімділігі мен әдістерін бағалау»
2014 ж. шілде- Қазақстан мен Қырғызстандағы тілдік орталықтарының мұғалімдеріне C2 жазғы тілдік курсы
2014 ж. қыркүйек – «Көшбасшылықты дамыту перспективалары»
2014 ж. қыркүйек -«АҚШ-тағы оқу орындарын ұйымдастыру және ұйымдастыру тәжірибесі»
2014 ж. Қазан- «Dramapädagogik im DaF-Unterricht»
2017 маусым -«Märchen im Deutschunterricht»
2017 маусым- «Internetressourcen für den DaF-Unterricht»
2017 ж.- Lieder und Werbungen im DaF-Unterricht

Ғылыми қызметі:

1. Сахариева С. Г, Энгель Ю.О.Сущностная характеристика понятия «педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса вуза» «Непрерывное профессиональное образование: проблемы и перспективы»: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти Тайбогарова С.З.-Усть-Каменогорск: Изд-во ВКО ИПК ПРО, 2008 г-270 стр.
2. Завалко Н.А., Энгель Ю.О. Возможности КСО для организации педагогического взаимодействия субъектов образования (статья) // Вестник КАСУ: педагогика и образовательные технологии. – № 1. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 54-58. (0,6 п.л.).
3. Энгель Ю.О. Дидактические основы обучения второму иностранному языку (тезисы) // Международное партнерство: теория, практика, технологии: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Часть 1. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 175-178. (0,25 п.л.).
4. Энгель Ю.О. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика обучения второму иностранному языку» для специальности 050119 «Иностранный язык: два иностранных языка». – Усть-Каменогорск, 2008. – 18 с. (1,1 п.л.).
5. Энгель Ю.О. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практика перевода второго иностранного языка» для специальности 050207 «Переводческое дело». – Усть-Каменогорск, 2008. – 22 с. (1,4 п.л.).
6. Венгрус Л.А, Энгель Ю.О. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Второй иностранный язык (немецкий)» для специальности 050119 «Иностранный язык: два иностранных языка». – Усть-Каменогорск, 2008. – 46 с. (2,9 п.л.).
7. Engel Y.О. Theoretische grundlagen des deutschen Versenbaus (статья)//Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. – № 2. – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 168-171. (0,5 п.л.).
8. 8.Kalelova M. Engel J. Besonderheiten des Versenbaus in der deutschen Gegenwartssprache // Материалы международной научно-практической конференции «Аманжолвские чтения 2007»:8-я ч.-Усть-Каменогорск:Изд-во ВКГУ им.С.Аманжолова,2007.-208с.
9. Завалко Н.А., Энгель Ю.О. Модель организации педагогического взаимодействия субъектов образования в условиях КСО в ходе изучения иностранного языка // Научные достижения молодежи Казахстана-Будущее.Материалы первой республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов.Усть-Каменогорск:ВКГУ им.С.Аманжолова,2009.-328с.
10. Куимова Д.А., Энгель Ю.О. Роль учителя в современном обществе (тезисы) // Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. IIмеждунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года).– Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 2. – С. 81-84 (0,25 п.л.).
11. Энгель Ю.О., Желтышева Д. Особенности КСО в Казахстане
12. Энгель Ю.О. Методические основы педагогического взаимодействия (статья) // Вестник КАСУ: педагогика и образовательные технологии. – №1. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 177-181. (0,6 п.л.)
13. Энгель Ю.О. Методические рекомендации «ModerneVersedichtung» для специальностей «Иностранный язык: два иностранных языка» и «Переводческое дело». – Усть-Каменогорск, 2012. – 26 с.
14. Энгель Ю.О. Особенности обучения аудированию(тезисы) // Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.).- Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 1. – С. 205-208. (0,25 п.л.).
15. Энгель Ю.О. Сущностная характеристика понятия «познавательный интерес» (статья) // Вестник КАСУ: педагогика и образовательные технологии. – №1. – Усть-Каменогорск, 2013. –С. 96-99. (0,5 п.л.).
16. Энгель Ю.О. Особенности организации педагогического общения (тезисы) // Образование и инновации в контексте международного партнерства: Сб. докл. междунар. научн. конгресса (27-28 сентября 2013 года). – Часть 4. – Усть-Каменогорск, 2013. – С. 157-160. (0,25 п.л.).
17. Энгель Ю.О. Методические рекомендации по домашнему чтению «Streik der Dienstmaedchen» для специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» (немецкий язык). – Усть-Каменогорск,2013.– 38с.(2,4пл)
18. Энгель Ю.О., Желтышева Д. Применение проектной методики при обучении иностранному языку
19. Энгель Ю.О., Иванова К. Особенности обучения монологической речи
20. Энгель Ю.О. Методические рекомендации по домашнему чтению «Briefe in die chinesische Vergangenheit» для специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» (немецкий язык)
21. Энгель Ю.О. Планирование и организация современного урока по иностранному языку
22. Энгель Ю.О, Жанбырбай Д. Командное преподавание при организации предметно-языкового интегрированного обучения
23. Энгель Ю.О, Жанбырбай Д. Формирование открытого сознания через применение новых форм в обучении: преподавание в команде
24. Энгель Ю.О, Кочнева Я. Использование англоязычных мультипликационных фильмов при обучении лексике учащихся начальных классов
25. Энгель Ю.О, Болатова А. Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка как средства формирования коммуникативной компетенции на среднем этапе обучения
26. Энгель Ю.О Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении немецкому языку
27. Энгель Ю.О. Использование языковых онлайн- платформ при обучении немецкому языку

Конференцияларға қатысуы:

2007 ж.- «Аманжолов оқулары – 2007» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы:
2008 ж. – Таибогаровты еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция
2009 ж. – «Жастардың ғылыми жетістіктері – болашақ» атты жас ғалымдар мен студенттердің алғашқы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы


Оқылатын пәндер:

– екінші шет тілі (неміс)
– екінші шет тілін жазбаша аудару практикасы (неміс)
– мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде оқытудың тілдік емес мамандықтар бойынша шет тілі


Тілдерді меңгеруі:

– орыс тілі

– неміс тілі

– ағылшын тілі (екінші шет тілі)

– қазақ тілі (сөздікпен)

ДК дағдылары:

– Microsoft Word / Excel – PowerPoint – Интернет