«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының білім беру бағдарламалары

МиссиясыҚұзыреттілік деңгейі жоғары және бірнеше тілді меңгерген бәсекеге қабілетті заңгерлерді дайындау
Мақсаты – негізгі және кәсіби құзыреттілік деңгейі жоғары бәсекелес заңгерлерді дайындау;
– білім алушылардың жеке қасиеттері мен қажеттіліктерін есепке ала отырып, өз бетімен жұмыс жасай білу және рефлексия жасау арқылы бәсекелестікке қабілетті заңгерлерді дайындау, сондай-ақ оқушылардың оқу нәтижелеріне жеке жауапкершілігін арттыру; 
– білім беру процесін түпкі нәтижеге бағдарлау-өз бетінше шешім қабылдай алатын және өз елінің жауапты азаматы бола алатын бәсекеге қабілетті заңгерлерді дайындау.
Кәсіби қызметінің объектілеріБітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері құқық қорғау органдары; мемлекеттік билік пен басқарудың атқарушы және өкілетті органдары; сот; мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; адвокатура; банктер; сақтандыру және аудиторлық компаниялар, білім беру ұйымдары болып табылады.
Берілетін дәреже6В04201 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры.

Оқу процесі:

1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Қазақ (орыс) тілі 5
2.Шетел тілі5
3.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар5
4.Әлеуметтану2
5.Саясаттану2
6.Дене шынықтыру2
7.Мемлекет және құқық теориясы4
8.Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы3
  2 семестр
9.Қазақ (орыс) тілі 5
10.Шетел тілі5
11.Қазақстан тарихы5
12.Мәдениеттану2
13.Психология2
14.Дене шынықтыру2
15.Тандау курсы 1: 
Экономика және кәсіпкерлік негіздері    5
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Экология және тіршілік қауіпсіздігі
Зерттеудің жалпы ғылыми әдістері
16.Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы4
17.Оқу практикасы2
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Философия5
2.Дене шынықтыру2
3.Кәсіби қазақ (орыс) тілі3
4.Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум5
5.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)5
6.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)5
7.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы5
  4 семестр
8.Дене шынықтыру2
9.Кәсіби бағдарланған шет тілі3
10.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)5
11.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)5
12.Тандау курсы 1:5
Тұрғын-үй және отбасы құқығы 
Құқық қорғау органдары
13.Тандау курсы 2:5
Шет елдерінің конституциялык құқығы
Ислам құқығы
14.Тандау курсы 3:3
Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы
Құқықтық этика
15.Өндірістік практика2
3 курс
3 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  5 семестр
1.Қазақстан Республикасының еңбек құқығы5
2.Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы5
3.Курыстық жұмыс (Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы) 
4.Тандау курсы 1:5
Халықаралық бұқаралық құқығы
Еуропалық құқық
5.Тандау курсы 2:5
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Атқарушылық iс жүргiзу
6.Тандау курсы 3:5
Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
Құқықтық сана және құқықтық мәдениет
7.Тандау курсы 4:5
Интеллектуалдық меншiк құқығы
Сайлау құқығы
  6 семестр
8.Тандау курсы 5:4
Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы
Құқықтық конфликтология және медиация
9.Тандау курсы 6:5
Кеден құқығы
Сыртқы экономикалық құқық
10.Тандау курсы 7:5
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
Ұлттық қауіпсіздік негіздері
11.Тандау курсы 8:5
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Сот бухгалтериясы
12.Тандау курсы 9:5
Әлеуметтiк қамсыздандыру құқығы
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару
13.Тандау курсы 10:4
Құқықтық статистиканың негіздері
Қазақстан Республикасының энергетикалық құқығы
14.Өндірістік практика2
4 курс
4 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  7 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Халықаралық дербес құқығы
Халықаралық қауіпсіздік құқығы
2.Тандау курсы 2:4
Ақпараттық құқық және қауіпсіздік
Қазақстан Республикасының жер құқығы
3.Тандау курсы 3:5
Мемлекет және құқық теориясының проблемалары
Академиялық және құқықтық жазу
4.Тандау курсы 4:5
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
Қазақстан Республикасының медициналық құқығы
5.Тандау курсы 5:5
Адвокатура және заң көмегі
Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
6.Тандау курсы 6:5
Қазақстан Республикасының нотариаты
Сот риторикасы
7.Тандау курсы 7:5
Қазақстан Республикасының банк құқығы
Монополияға қарсы құқық
  8 семестр
8.Өндірістік (дипломалды) практика18
9.Қорытынды аттестаттау8
МиссиясыКеден заңнамасының сақталуын жоғары сапалы деңгейде қамтамасыз етуге қабілетті құқық және кеден қызметі саласындағы жоғары білікті мамандарға қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру.
МақсатыҚұқық және кеден қызметі саласында құзыреттіліктің қажетті деңгейіне ие бакалаврларды даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті және оның аумақтық бөлімшелері, құқық қорғау органдары, қаржы министрлігі және оның аумақтық бөлімшелері, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілді органдары; мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; білім беру ұйымдары.
Берілетін дәреже6В04204 «Құқық және кеден қызметі» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры.
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Қазақ (орыс) тілі 5
2.Шетел тілі5
3.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар5
4.Әлеуметтану2
5.Саясаттану2
6.Дене шынықтыру2
7.Мемлекет және құқық теориясы4
8.Кеден ісі тарихы3
  2 семестр
9.Қазақ (орыс) тілі 5
10.Шетел тілі5
11.Қазақстан тарихы5
12.Мәдениеттану2
13.Психология2
14.Дене шынықтыру2
15.Тандау курсы 1: 
Экономика және кәсіпкерлік негіздері    5
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Экология және тіршілік қауіпсіздігі
Зерттеудің жалпы ғылыми әдістері
16.Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы4
17.Оқу практикасы2
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Философия5
2.Дене шынықтыру2
3.Кәсіби қазақ (орыс) тілі3
4.Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум5
5.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)5
6.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)5
7.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы5
  4 семестр
8.Дене шынықтыру2
9.Кәсіби бағдарланған шет тілі3
10.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)5
11.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)5
12.Кедендік әкімшілік жүргізудің құқықтық негіздері5
13.Тандау курсы 1:5
Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
Құқық қорғау органдары
14.Тандау курсы 2:3
Кеден ісін ұйымдастыру
Құқықтық этика
15.Өндірістік практика2
3 курс
3 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  5 семестр
1.Кеден құқығы5
2.Курыстық жұмыс (Кеден құқығы) 
3.Тандау курсы 1:5
Қазақстан Республикасының әкімшілік- процестік құқығы
Көлік құқығы
4.Тандау курсы 2:5
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
Еуропалық құқық
5.Тандау курсы 3:5
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Ақпараттық құқық және қауіпсіздік
6.Тандау курсы 4:5
Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы
Құқықтық сана және құқықтық мәдениет
7.Тандау курсы 5:5
Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
Сот дәлелдемелерінің теориясы
  6 семестр
8.Тандау курсы 6:4
СЭҚ тауар номенклатурасы
СЭҚ қатысушылардың құқықтық мәртебесі
9.Тандау курсы 7:5
Халықаралық интеграциялық құқық
Құқықтық конфликтология және медиация
10.Тандау курсы 8:5
Кедендік төлемдер мен салықтар
Сыртқы экономикалық құқық
11.Тандау курсы 9:5
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Ұлттық қауіпсіздік негіздері
12.Тандау курсы 10:5
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару
Сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл
13.Тандау курсы 11:4
Құқықтық статистиканың негіздері
Монополияға қарсы құқық
14.Өндірістік практика2
4 курс
4 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  7 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Кедендік рәсімдерді құқықтық реттеу
Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
2.Тандау курсы 2:4
Халықаралық сауда құқығы
Халықаралық кеден құқығы
3.Тандау курсы 3:5
Мемлекет және құқық теориясының проблемалары
Академиялық және құқықтық жазу
4.Тандау курсы 4:5
Криминалистика
Халықаралық қауіпсіздік құқығы
5.Тандау курсы 5:5
Метрология, стандарттау, сертификаттау
Адвокатура және заң көмегі
6.Тандау курсы 6:5
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
Сот риторикасы
7.Тандау курсы 7:5
Кедендік ісі саласындағы құқықбұзушылықтар үшін жауапкершілік
Кеден инфрақұрылысы және қоймалық шаруашылық
  8 семестр
8.Өндірістік (дипломалды) практика18
9.Қорытынды аттестаттау8
МиссиясыҚұзыретінің жоғары деңгейіне ие, өз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті құқық және құқық қорғау қызметі саласында білікті мамандарды даярлау.
Мақсатықұқық қорғау органдарын жоспарлы реформалау жағдайында талап етілетін, түйінді және кәсіптік құзыреттердің жоғары деңгейіне ие, Қазақстан Республикасының Құқық қорғау жүйесі үшін бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріҚұқық қорғау органдары; мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілді органдары; мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; адвокатура; білім беру ұйымдары.
Берілетін дәреже6В04205 «Құқық және құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры.
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Қазақ (орыс) тілі 5
2.Шетел тілі5
3.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар5
4.Әлеуметтану2
5.Саясаттану2
6.Дене шынықтыру2
7.Мемлекет және құқық теориясы4
8.Құқықтық және саяси ілімдер тарихы3
  2 семестр
9.Қазақ (орыс) тілі 5
10.Шетел тілі5
11.Қазақстан тарихы5
12.Мәдениеттану2
13.Психология2
14.Дене шынықтыру2
15.Тандау курсы 1: 
Экономика және кәсіпкерлік негіздері    5
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Экология және тіршілік қауіпсіздігі
Зерттеудің жалпы ғылыми әдістері
16.Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы4
17.Оқу практикасы2
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Философия5
2.Дене шынықтыру2
3.Кәсіби қазақ (орыс) тілі3
4.Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум5
5.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)5
6.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)5
7.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы5
  4 семестр
8.Дене шынықтыру2
9.Кәсіби бағдарланған шет тілі3
10.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)5
11.Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)5
12.Құқық қорғау органдары5
13.Тандау курсы 1:5
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
14.Тандау курсы 2:3
Құқықтық этика
Құқықтық психология
15.Өндірістік практика2
3 курс
3 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  5 семестр
1.Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы5
2.Курыстық жұмыс (Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы) 
3.Тандау курсы 1:5
Қазақстан Республикасының әкімшілік- процестік құқығы
Шет елдерінің конституциялык құқығы
4.Тандау курсы 2:5
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
Еуропалық құқық
5.Тандау курсы 3:5
Жедел iздестiру қызметі негіздері
Құқықтық конфликтология
6.Тандау курсы 4:5
Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы
Құқықтық сана және құқықтық мәдениет
7.Тандау курсы 5:5
Ювеналдық әділет
Сот дәлелдемелерінің теориясы
  6 семестр
8.Тандау курсы 6:4
Қылмысты саралау
Виктимология
9.Тандау курсы 7:5
Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу
Кеден құқығы
10.Тандау курсы 8:5
Қылмыстық-процестік құжаттарды құрастыру
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару
11.Тандау курсы 9:5
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Ұлттық қауіпсіздік негіздері
12.Тандау курсы 10:5
Криминология
Сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл
13.Тандау курсы 11:4
Құқықтық статистиканың негіздері
Азаптауға қарсы іс-қимыл тетіктері
14.Өндірістік практика2
4 курс
4 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  7 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
Мемлекет және құқық теориясының проблемалары
2.Тандау курсы 2:4
Ақпараттық құқық және қауіпсіздік
Халықаралық бұқаралық құқығы
3.Тандау курсы 3:5
Халықаралық қауіпсіздік құқығы
Академиялық және құқықтық жазу
4.Тандау курсы 4:5
Криминалистика
Жаза тағайындаудың теориясы мен практикасы
5.Тандау курсы 5:5
Адвокатура және заң көмегі
Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі
6.Тандау курсы 6:5
Оқиға болған орынды қарастыру
Сот риторикасы
7.Тандау курсы 7:5
Сот экспертологиясы
Сот медицинасы және психиатрия
  8 семестр
8.Өндірістік (дипломалды) практика18
9.Қорытынды аттестаттау8
МиссиясыӨз бетінше шешім қабылдай алатын және өз елінің жауапты азаматы бола алатын, құзыреттілік деңгейі жоғары, бәсекелес заңгерлерді дайындау.
Мақсаты– негізгі және кәсіби құзыреттілік деңгейі жоғары бәсекелес заңгерлерді дайындау;
– білім алушылардың жеке қасиеттері мен қажеттіліктерін есепке ала отырып, өз бетімен жұмыс жасай білу және рефлексия жасау арқылы бәсекелестікке қабілетті заңгерлерді дайындау, сондай-ақ оқушылардың оқу нәтижелеріне жеке жауапкершілігін арттыру; 
– білім беру процесін түпкі нәтижеге бағдарлау-өз бетінше шешім қабылдай алатын және өз елінің жауапты азаматы бола алатын бәсекеге қабілетті заңгерлерді дайындау.
Кәсіби қызметінің объектілеріхалықаралық қатынастар, сыртқы саясат, мемлекетаралық қатынастар, халықаралық ұйымдар, институттар, қорлар мәселелерімен айналысатын аналитикалық орталықтар, ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі институттар
Берілетін дәреже6B03101 «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Қазақ (орыс) тілі 5
2.Шетел тілі5
3.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар5
4.Әлеуметтану2
5.Саясаттану2
6.Дене шынықтыру2
7.Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы4
8.Халықаралық қатынастар теориясының негіздері3
  2 семестр
9.Қазақ (орыс) тілі 5
10.Шетел тілі5
11.Қазақстан тарихы5
12.Мәдениеттану2
13.Психология2
14.Дене шынықтыру2
15.Тандау курсы 1: 
Экономика және кәсіпкерлік негіздері    5
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Экология және тіршілік қауіпсіздігі
Зерттеудің жалпы ғылыми әдістері
16.Халықаралық қатынастар қәзіргі заман тарихы4
17.Оқу практикасы2
2 курс

1.       

2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Философия5
2.Дене шынықтыру2
3.Кәсіби қазақ (орыс) тілі3
4.Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум5
5.Дүние жүзі мемлекеттерінің саяси дамуы және саяси жүйесі5
6.Тандау курсы 1:5
Мамандандырылған шет тілі (ағылшын, 1 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (неміс, 1 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (түрік, 1 бөлім)
7.Тандау курсы 2:5
Мамандандыру аймағы елдерінің тарихы (Ұлыбритания, АҚШ)
Азия елдерінің жаңа және қазіргі замандағы тарихы
  4 семестр
8.Дене шынықтыру2
9.Кәсіби бағдарланған шет тілі3
10.Дипломатиялық протокол және этикет5
11.Халықаралық құқық5
12.Дипломатиялық және консулдық қызмет 
13.Тандау курсы 3:5
Мамандандырылған шет тілі (ағылшын, 2 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (неміс, 2 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (түрік, 2 бөлім)
14.Тандау курсы 4:3
Қазіргі әлемнің саяси географиясы
Саяси аймақтану пәніне кіріспе
15.Өндірістік практика2
3 курс
3 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  5 семестр
1.Халықаралық символика және белгі5
2.Дипломатиялық құжаттама5
3.Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты5
4.Курыстық жұмыс (Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты) 
5.Тандау курсы 1:5
Мамандандырылған шет тілі (ағылшын, 3 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (неміс, 3 бөлім)
Мамандандырылған шет тілі (түрік, 3 бөлім)
6.Тандау курсы 2:4
Жаңа замандағы Орталық Азиядағы саяси процестер
Қазіргі кезеңдегі Еуропадағы саяси процестер
Аудармаға ғылымына кіріспе (minor)
7.Тандау курсы 3:5
Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
Шет елдерінің конституциялык құқығы
  6 семестр
8.Тандау курсы 4:5
Келісім процесінің техникасы
Сөйлеу мәдениеті
9.Тандау курсы 5:5
Халықаралық қатынастың заманауи жүйесі
ХҚ -ғы діни фактор
10.Тандау курсы 6:5
Көпжақты дипломатия
Бизнестегі және саясаттағы халықаралық келісім жүргізу
11.Тандау курсы 7:5
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару
Ақпараттық құқық және қауіпсіздік
Жеке аударма теориясы (minor)
12.Тандау курсы 8:4
Дерадикализацияның еуропалық тәжірибесі
Орталық Азиядағы радикализация және дерадикализация
13.Тандау курсы 9:5
Орталық Азиядағы әлемдік державалардың саясаты
Халықаралық қатынастардағы ақпараттық-талдамалық жұмыс
14.Өндірістік практика2
4 курс

1.       

4 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  7 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Халықаралық қатынастардың заманауи проблемалары
Халықаралық экономикалық құқық
2.Тандау курсы 2:5
Әлемдік интеграция процесстері
Еуразиялқ экономикалық интеграция процестері
3.Тандау курсы 3:5
Қазақстан Республикасында халықаралық ұйымдар және олардың өкілдіктері
Халықаралық үкіметаралық ұйымдар
4.Тандау курсы 4:5
Заманауи қақтығыстар және оларды реттеу әдістері
Халықаралық конфликтология
5.Тандау курсы 5:5
Мемлекеттік шекара
Ғылыми зерттеу және академиялық жазу
6.Тандау курсы 6:5
Халықаралық дербес құқығы
ХҚ геоэкономикалық мүдделер
Ауызша аударма (minor)
7.Тандау курсы 7:4
Халықаралық қауіпсіздік құқығы
Ұлттық қауіпсіздік негіздері
  8 семестр
8.Өндірістік (дипломалды) практика18
9.Қорытынды аттестаттау8
МиссиясыӨз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті практикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді даярлау.
Мақсаты– негізгі және кәсіби құзыреттердің жоғары деңгейіне ие практикалық заңгерлік бағыттағы жоғары білікті магистрлерді дайындау;
– магистранттардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, практикалық заңгерлік бағыттағы жоғары білікті магистрлерді оқыту, өзіндік қызмет пен рефлексияға баса назар аудару, сонымен қатар магистранттың оқу нәтижелері үшін жеке жауапкершілігін арттыру;
– білім беру процесінің түпкі нәтижеге бағдары-өз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті, практикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріМагистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылықты және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар болып табылады
Берілетін дәрежеҚұқық магистрі
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Шет тілі (кәсіби)2
2.Менеджмент2
3.Басқару психологиясы2
4.Құқықтық талдаудың әдістемесі5
5.Тандау курсы 1:4
Конституционализм: теория мен практика мәселелері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық
6.Тандау курсы 2:5
Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
Қазақстан Республикасының корпоративтік құқығы
7.Тандау курсы 3:5
Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын  құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
8.Тандау курсы 4:4
Азаматтық  және азаматтық-процестік заңдарды  қолданудың теориясы мен практикасы
Адамның құқықтары мен бостандықтары
9.Магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы5
  2 семестр
10.Өндірістік практика10
11.Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы 
12.Магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау8
МиссиясыӨз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті ғылыми-педагогикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді даярлау.
Мақсаты– негізгі және кәсіби құзыреттерінің жоғары деңгейіне ие ғылыми-педагогикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді даярлау;
-магистранттардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, ғылыми-педагогикалық заңгерлік бағыттағы жоғары білікті магистрлерді оқыту, өзіндік қызмет пен рефлексияға баса назар аудару, сонымен қатар магистранттың оқу нәтижелері үшін жеке жауапкершілігін арттыру;
– білім беру процесінің түпкі нәтижеге бағдары-өз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті ғылыми-педагогикалық заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріМагистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылықты және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар болып табылады.
Берілетін дәрежеЗаң ғылымдарының магистрі
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Ғылым тарихы мен философиясы4
2.Шет тілі (кәсіби)4
3.Басқару психологиясы3
4.Жоғары мектептің педагогикасы4
5.Құқықтық талдаудың әдістемесі5
6.Конституционализм: теория мен практика мәселелері5
7.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы5
  2 семестр
8.Тандау курсы 1:5
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
9.Тандау курсы 2:5
Адамның құқықтары мен бостандықтары
Мемлекеттік басқару теориясы
10.Тандау курсы 3:5
Пәндерді оқыту әдістемесі
Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
11.Тандау курсы 4:5
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық
Келісім құқығы: теория және тәжірибе  мәселелері
12.Тандау курсы 5:5
Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті  мәселелері
Банк және сақтандыру заңнаманы қолдану теориясы мен  тәжірибесі
13.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы5
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
Қазақстан Республикасының корпоративтік құқығы
2.Тандау курсы 2:6
Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын  құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
Халықаралық ақпараттық құқық өзекті мәселелері
3.Тандау курсы 3:6
Қазақстан Республикасының  әкімшілік  құқықтың өзекті мәселелері
Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
4.Тандау курсы 4:6
Азаматтық  және азаматтық-процестік заңдарды  қолданудың теориясы мен практикасы
ҚР және АҚШ сот жүйесі: салыстырмалы құқықтық талдау
5.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы11
  4 семестр
6.Педагогикалық практика5
7.Зерттеу практикасы10
8.Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы3
9.Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау8
МиссиясыӨз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми-педагогикалық бағыттағы жоғары білікті магистрлерді даярлау.
Мақсаты– халықаралық қатынастар саласында ғылыми-педагогикалық бағыттағы, түйінді және кәсіби құзыреттердің жоғары деңгейіне ие жоғары білікті магистрлерді даярлау;
– дербес қызмет пен рефлексияға баса назар аудара отырып, магистранттардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, Халықаралық қатынастар саласында ғылыми-педагогикалық бағыттағы жоғары білікті магистрлерді оқыту, сондай-ақ магистранттың оқу нәтижелері үшін жеке жауапкершілігін арттыру;
– білім беру процесінің түпкі нәтижеге бағдары-Халықаралық қатынастар саласында ғылыми-педагогикалық бағыттағы жоғары білікті, өз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті магистрлерді даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріҒылыми және педагогикалық даярлық кезіндегі магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: жоғары оқу орындары; ғылыми-зерттеу мекемелері; талдау орталықтары; халықаралық қатынастар, сыртқы саясат, мемлекетаралық байланыстар мәселелерімен айналысатын мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі ұйымдар, мекемелер; халықаралық ұйымдар, институттар, қорлар болып табылады; ҮЕҰ (үкіметтік емес ұйымдар).
Берілетін дәрежеӘлеуметтік ғылымдар магистрі
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Ғылым тарихы мен философиясы4
2.Шет тілі (кәсіби)4
3.Басқару психологиясы3
4.Жоғары мектептің педагогикасы4
5.Халықаралық қатынастар теориясы5
6.Конституционализм: теория мен практика мәселелері5
7.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы5
  2 семестр
8.Тандау курсы 1:5
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
9.Тандау курсы 2:5
Халықаралық қатынастар мен жаһандану үрдістері
Адамның құқықтары мен бостандықтары
10.Тандау курсы 3:5
Пәндерді оқыту әдістемесі
Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
11.Тандау курсы 4:5
Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістемесі
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық
12.Тандау курсы 5:5
Қазіргі интеграциялық процестер
Дипломатиялық және консулдық құқық
13.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы5
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Тандау курсы 1:5
Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
Дипломатиялық қызметке дайындық: мәселелері мен перспективалары
2.Тандау курсы 2:6
Қазіргі халықаралық қатынастардың аумақтық аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТР)
Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар
3.Тандау курсы 3:6
Еуразиялық экономикалық одақ елдер  ынтымақтастығының өзекті мәселелері
Шығыс және саясат: саяси жүйелер, саяси мәдениеттер, саяси процестер
4.Тандау курсы 4:6
Халықаралық қатынастарындағы геоэкономикалық және геосаяси мүдделер: мәселелер мен перспективалар
Ұлттық қауіпсіздік негіздері
5.Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы11
  4 семестр
6.Педагогикалық практика5
7.Зерттеу практикасы10
8.Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы3
9.Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау8
МиссиясыӨз бетінше шешім қабылдауға, өзін-өзі жетілдіруге және өз елінің жауапты азаматы болуға қабілетті ғылыми-педагогикалық заң бағытындағы жоғары білікті PhD докторларын даярлау.
МақсатыҒылыми-педагогикалық заңгерлік бағыттағы жоғары білікті PhD докторларын даярлау.
Кәсіби қызметінің объектілеріДокторлардың кәсіби қызметінің объектілері: құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылық пен құқық тәртібін қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар (ғылыми-зерттеу; педагогикалық; талдамалық; консалтингтік; құқық қорғау; құқық қолдану) болып табылады.
Берілетін дәрежефилософия докторы (PhD)
1 курс
1 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  1 семестр
1.Академиялық хат4
2.Қазіргі кезеңде құқықтың жаңа салаларын дамыту мәселелері4
3.Тандау курсы 1:5
Құқық пен мемлекеттің теориялық мәселелері: жаңа көзқарастар
Құқық философиясы
4.Докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                17
  2 семестр
5.Ғылыми зерттеулер әдістері                      4
6.Тандау курсы 2:4
Қылмыстық құқық пен процестің ғылыми-теориялық мәселелері
Зияткерлік меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
7.Тандау курсы 3:4
ҚР мен шетелдің сот жүйесі: мәселелері және дамуы
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл мәселелері
8.Докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                18
2 курс
2 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  3 семестр
1.Педагогикалық практика10
2.Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                20
  4 семестр
3.Зерттеу практикасы10
4.Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                20
3 курс
3 курс
Пәндер атауы(ECTS) кредит саны
  5 семестр
1.Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                30
  6 семестр
2.Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы                                18
3.Докторлық диссертацияны жазу және қорғау12