Шетелдік филология


Студенттерге филология және ғылымның барлық аспектілері, сонымен қатар педагогика туралы біліммен бірге когнитивті лингвистиканың ерекшеліктері туралы терең білім алуға мүмкіндік беретін академиялық дәреже.


Академиялық дәрежесі:

Филология ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М02304 «Шетелдік филология»

Таңдау бойынша пәндер:

Аударма теориясы, Кәсіби бағытталған шет тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Шетел филологиясы» мамандығы шет тілдері, әдебиет және мәдениет саласында терең білім алғысы келетін, сондай-ақ аударма және мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамытқысы келетін студенттерге арналған.

Бағдарлама шеңберінде студенттер грамматика, лексика, фонетика, Стилистика және басқа аспектілерді қоса алғанда, бір немесе бірнеше шет тілдерін жоғары деңгейде оқиды. Сонымен қатар, олар осы тілдер ресми болып табылатын елдердің тарихы мен мәдениетін зерттейді және дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, өнер, әдебиет және мәдениеттің басқа аспектілері туралы білім алады.

Бағдарлама сонымен қатар лингвистикалық талдаудың теориясы мен әдістерін зерттеуді, әдеби ағымдар мен жанрларды зерттеуді, шетел әдебиеті мен аударма іс-әрекетінің шығармаларын талдауды қамтиды. Студенттер сонымен қатар шет тілдерін оқыту әдістемесін үйренеді және практикалық сабақтар мен тағылымдамалар аясында оқыту тәжірибесін ала алады.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері өздерінің білімдері мен дағдыларын әртүрлі салаларда, соның ішінде оқу орындарында шет тілдерін оқытуда, әртүрлі салаларда (экономика, құқық, медицина және т.б.) аударма қызметінде, халықаралық қатынастарда, туризмде және мәдени бағдарламаларда қолдана алады. Олар сонымен қатар шетелдік филология, лингвистика немесе әдебиеттану бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ала алады.