«Танымдық даму»бағыты бойынша DaVinci орталығының балаларына арналған  шеберлік сабағы

2023 жылғы 21 ақпанда «Психология» білім беру бағдарламасының магистранты Жексен Темірлан ҚАЕУ психологы Катанова Елизаветамен бірге «Танымдық даму» бағыты бойынша DaVinci орталығының балаларына арналған шеберлік сабағы шеңберінде DaVinci орталығында «Мектепке дейінгі баланың психикалық және әлеуметтік дамуы корреляциясындағы ойын терапиясын»пайдаланды.

Қоғамның әлеуметтік дамуының негізі, азаматтардың әл-ауқатының факторы білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде, оның ішінде балаларға мектепке дейінгі білім берудің құрылымын, мазмұнын, тәрбие мен оқыту технологияларын қозғайтын білім беру жүйесін жаңғырту болып табылады.

Мектепке дейінгі білім беру стандартын енгізу балалармен жұмыс жасаудың мазмұнына, түрлеріне, әдістеріне жаңа талаптарды анықтауға ықпал етті, балалармен жұмыс істеудің негізгі бағыттарын белгіледі: физикалық, әлеуметтік-коммуникативті даму, танымдық даму, сөйлеу және көркемдік-эстетикалық даму.

Маңызды бағыттардың бірі – «Танымдық даму». Ол балалардың мүдделерін, қызығушылығы мен танымдық  уәждемесін дамытуды, танымдық іс-әрекеттерді қалыптастыруды, сананың қалыптасуын, өзі туралы, басқа адамдар, объектілер, қоршаған әлем объектілерінің қасиеттері мен қатынастары, Жер планетасы, адамдардың ортақ үйі ретінде, оның табиғатының ерекшеліктері туралы алғашқы идеяларды қалыптастыруды қамтиды.

Балалармен жұмыс жасаудың әр бағытының мазмұны әр түрлі іс-шараларда жүзеге асырылуы мүмкін: қарым-қатынас, танымдық-зерттеу қызметі, ойын. Дидактикалық мақсаттарға байланысты экологиялық бағдарланған қызметтің келесі түрлері бөлінеді: ғылыми ақпарат алу тәжірибесін қалыптастыруға бағытталған танымдық (нақты материалды талдау; табиғаттағы бақылау және олардың нәтижелерін рәсімдеу; зерттеу жұмысының әдістерін меңгеру); тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған тәжірибелік (табиғаттағы еңбек, табиғи объектілерді жойылудан қорғау, табиғаттың сирек кездесетін және бірегей объектілерін сақтау, ландшафтты күту, табиғи ортаны жақсарту), құндылық бағдарлары мен бағалау пайымдауларының тәжірибесін алуға бағытталған құндылық-бағдар.

Қызметті орындау алгоритмі мыналарды қамтиды: жағдайды бағалау; болжау (жағдайдың қандай болуы керектігін анықтау); бағдарламалау (ол үшін не істеу керек); жоспарлау (қалай істеу керек); іске асыру( жоспарланған әрекеттерді жүзеге асыру); бақылау және түзету (қол жеткізілген нәтижелерді «модельмен» салыстыру және қажет болған жағдайда қандай да өзгерістерді  іс-қимылға енгізу).

Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық бағдарланған іс-әрекетін ұйымдастырудың бір түрі – ойын тренингі.

Педагогика және психология кафедрасы