Саданова Жанар Кабикен-Кызы

Саданова Жанар Кабикен-Кызы
Саданова Жанар Кабыкен-кызы
Ф.И.О: Саданова Жанар Кабыкенкызы
Образование:
1992-1996гг.Усть-Каменогорский педагогический колледж Специальность: преподавание в начальных классах основной школы. Квалификация: учитель начальных классов основной школы. Дополнительная квалификация: учитель казахского языка в национальной школе.
1996-1998гг.ВКГУ. (очное) Специальность: Педагогика и методика начального обучения. Квалификация: учитель начальных классов. Школьный психолог.
1998-2000гг.ВКГУ. Магистратура Академическая степень: Магистр педагогических наук
2000-2002гг.Аспирантура 13.00.01.Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика.
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
2002 — 2005 г.г.Казахстанско-Американский Свободный Университет, преподаватель, кафедра «СГД и иностранных языков».
2006г. – 2008 г.гКазахстанско-Американский Свободный Университет, старший преподаватель, кафедра «Педагогики, психологии и СГД».
2008г. – 2012 г.гКазахстанско-Американский Свободный Университет, доцент кафедры «Педагогики психологии».
2012 г. по настоящее времястарший преподаватель кафедры «Педагогики и психологии», руководитель направления «ПИМНО».
 Перечень преподаваемых дисциплин: Педагогика, История педагогики, Этнопедагогика, Теория и методика воспитательной работы, Педагогическое мастерство, Учебно-воспитательный процесс в малокомплектной начальной школе, Организация внеклассной работы с учащимися младших классов, Менеджмент в образовании, Технология критериального оценивания, Введение в педагогическую профессию
2002г.- настоящее времяЗанятость полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
  
Неакадемический:
Повышение квалификации:
2018–2023 гг.  10-09-2018г. — 06-10-2018г. Сертификат № 0166. Курс повышения квалификации «Содержание образовательной среды в условиях развития инклюзивного образования» 36 часов, КАСУ, г.Усть – Каменогорск 22.10.2018 – 03.11.2018гг. Сертификат №9129. Курс повышения квалификации «Теоретические и методологические аспекты преподавания предметов в контексте обновленного содержания образования» 72 ч., ВКГУ им. С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 05.08.2019-12.08.2019. Курс повышения квалификации «Организация учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» 72 ч., КАСУ, г.Усть-Каменогорск 14.10.2019-09.11.2019. Курс «Педагогика высшей школы» 72ч., ВКГУ им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 24-06-2019 — 05-07-2019 Курс «Педагогика в высших учебных заведениях» 72ч., ВКГУ им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 20-21.02.2020г. Курс повышения квалификации «Білім берудің жаһандық стандарттары: КИМЭП үлгісі» 36ч., КИМЭП, г.Алматы 13.07.2020-24.07.2020. Сертификат №0102. Курс повышения квалификации «Білім берудегі менеджменті; сандық білім беру мен қашықтықтан оқытудағы заманауи ақпараттық технологиялары» 72ч., Республиканский педагогический-психологический развивающий центр «Даму», г.Алматы 02.11.2020-13.11.2020.  Сертификат №3373. Курс повышения квалификации «Цифрлық бейне сабақтар мен ролик жасау әдіс-тісілдері» 72ч., Республиканский педагогический-психологический развивающий центр «Даму», г.Алматы 12-03-2021 — 20-04-2021. Сертификат №67. Курс повышения квалификации «Методология и организация научных исследований и написания статей» 72ч., КАСУ, г.Усть-Каменогорск 21-06-2021-26-06-2021. Сертификат. Семинар «Латынграфикалы жаңа қазақ жазуы мен емле ережелерінің тарихи көздері: «Қазақ» (1913-1918 жж.) газеті тілі, төте жазу ерекшеліктері», «Білім беру үдерісіне электрондық оқыту жүйесін енгізудегі педагог-мамандардың АКТ құзырлылығы» 72ч., Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова, г.Алматы 11-10-2021-29-10-2021. Сертификат №21-91. Курс «Система критериального оценивания учебных достижений учащихся с особыми потребностями в условиях инклюзивного образования» 72ч., ТОО Компания «НурАнель», г.Алматы 24-01-2022-11-02-2022. Сертификат №01515. Курс «ЖОО-да «Білім берудегі менеджмент» курсын оқытудың тиімді жолдары», 72ч., ВКУ им. С. Аманжолова, г.Усть-Каменогорск
Членство в профессиональных организациях:
Награды и премии:
2018–2023 гг.29.03.2016 ж. Алғыс хат. «Мұғалім мен оқушының субъектілік қарым-қатынастарын дамыту тәсілдері» атты мастер- класс өткізгені үшін 14.04.2017 ж. Алғыс хат. «Оқушылардың оқу жетістіктерін замануи бағалау» атты мастер- класс өткізгені үшін 2019ж. Алғыс. Көп жылғы еңбегі және білім беру жүйесін дамыту мен өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі мен жеткен жетістіктері үшін (Министр: А.Аймағамбетов, Нұр-Сұлтан) 21.05.2021ж.Алғыс хат. Ересектерге тілді шет тілі немесе екінші тіл ретінде оқытушы ұстаздар арасында ұйымдастырылған «Үздік оқытушы – 2021» атты ашық, облыстық online сайысын ұйымдастыруға атсалысқаны үшін ұсынылады.
Деятельность в сфере услуг:
Публикации и презентации:
2018–2023 гг.Аскарова М., Саданова Ж.К. Критериалды бағалау білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың тиімді әдісі ретінде // VIII международный Форум молодых ученных «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-30 марта 2018г.) – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2018.- Кадылова М., Саданова Ж.К. Оқушылардың интеллектуалдық мәдениетін дамытуда интербелсенді әдістерді қолдану ерекшеліктері // VIII международный Форум молодых ученных «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-30 марта 2018г.) – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2018.- Қайсанова М.С., Саданова Ж.К. Бастауыш мектеп оқушыларының мемлекеттік символдарға когнитивтік қатынасын тәрбиелеудің теориялық негізі // VIII международный Форум молодых ученных «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-30 марта 2018г.) – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2018.- Құмарқанова Е.А., Саданова Ж.К. СТО стратегиялары арқылы оқушыларының коммуникативтік дағдыларын дамыту ерекшеліктері // VIII международный Форум молодых ученных «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-30 марта 2018г.) – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2018.- Рынбекқызы М., Саданова Ж.К. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сауат ашуды оқыту ерекшеліктері // VIII международный Форум молодых ученных «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (26-30 марта 2018г.) – Ч. 4. – Усть-Каменогорск, 2018.Ғұмарова А.Е., Саданова Ж.К., Мукашева К.М. Критерийлік бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері (тезисы) // «Международное партнерство в образовании и науке: подготовка кадров для новой экономики»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (13-21 сентября 2018 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 26-30. (0,3 п.л.).Әділбекова Ж., Саданова Ж.К. Бағалау түрлері және оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауды жоспарлау (тезисы) // «Международное партнерство в образовании и науке: подготовка кадров для новой экономики»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (13-21 сентября 2018 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 35-40. (0,4 п.л.).Құмалқанова А., Саданова Ж.К. Педагогикалық қарым — қатынас және басқару этикасы (тезисы) // «Международное партнерство в образовании и науке: подготовка кадров для новой экономики»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (13-21 сентября 2018 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 45-48. (0,25 п.л.).Ғұмарова А.Е., Мукашева К.М., Саданова Ж.К. Бастауыш мектепте критериалды бағалау технологиясын қолдану ерекшеліктері (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IX междунар. форума молодых ученых (28 марта – 4 апреля 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 31-35. (0,3 п.л.).Әділбекова Ж., Саданова Ж.К. Оқушылардың қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын қалыптастырудың теориялық негіздері (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IX междунар. форума молодых ученых (28 марта – 4 апреля 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 68-72. (0,3 п.л.).Құмалқанова А., Саданова Ж.К. Оқушылардың еңбек пен шығармашылық құндылықтарын қалыптастырудың теориялық негізі (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IX междунар. форума молодых ученых (28 марта – 4 апреля 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 79-84. (0,4 п.л.).Сыирбаева Н.Е., Саданова Ж.К. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру мәселесінің психологиялық аспектісі (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. X междунар. форума молодых ученых (13-20 апреля 2020 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2020. – С. 10-14. (0,3 п.л.).Құмарова А.С., Саданова Ж.К. Бастауыш мектепте дарынды балалармен жұмыс жүргізудің маңыздылығы (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. X междунар. форума молодых ученых (13-20 апреля 2020 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2020. – С. 23-27. (0,3 п.л.).Ұябаева А.Қ., Саданова Ж.К. Бастауыш сынып оқушыларының көшбасшылық қасиеттерін қалыптастырудың алғышарттары (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. X междунар. форума молодых ученых (13-20 апреля 2020 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2020. – С. 32-36. (0,3 п.л.).Саданова Ж.К. Болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық мәдениетін қалыптастырудың теориялық сипаты (статья) // Вестник КАСУ: вопросы педагогики и психологии. — №1. – Усть-Каменогорск, 2020. — С.116-121. (0,75 п.л.).Чункурова З.К., Саданова Ж.К. Опыт внедрения обновленного содержания образования в Республике Казахстан (статья) // Наука и жизнь Казахстана №12/3 (149). – Алматы, 2020. – С.218 – 223. . (0,75 п.л.).Саданова Ж.К. Қашықтықтан оқыту жағдайындағы білім беру субъектілерінің ақпараттық мәдениеттілігі. // «Международное партнерство: потенциал науки в условиях глобальных вызовов»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (10-12 ноября 2020 года).  – Усть-Каменогорск, 2020.Чанваева А.Т., Саданова С.К. Еліміздегі инклюзивті білім беру мәселелерінің шешілу ерекшеліктері//«Современные вызовы и развитие образования в условиях новой реальности»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (8-12 ноября 2021 года). — В 2 частях. – Ч. 1.– Усть-Каменогорск, 2021 – С. 149-154.Сыирбаева Н.Е.Жаңартылған білім беру жағдайында бастауыш сынып оқушыларын әлеуметтендірудің жолдары //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XI междунар. форума молодых ученых (12-17 апреля 2021 года). – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2021. – С. 156-161. (0,4 п.л.)Құмарова А.С. , Саданова Ж.К. Бacтaуыш cыныптa жapaтылыcтaнyды oқытyдa қoлдaнылaтын тиімді cтpaтeгиялap маңыздылығы //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XI междунар. форума молодых ученых (12-17 апреля 2021 года). – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2021. – С. 129-133. (0,3 п.л.)Есентаева Ұ.Ж.Қазіргі жаңартылған білім беру жағдайында бастауыш сыныпта информатиканы оқыту мүмкіндіктері //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XI междунар. форума молодых ученых (12-17 апреля 2021 года). – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2021. – С. 138-143. (0,4 п.л.)Ұябаева А.Қ. , Саданова Ж.К. Жаңартылған білім беру жүйесіндегі бастауыш сынып мұғалімінің шеберлігін арттыру жолдары //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XI междунар. форума молодых ученых (12-17 апреля 2021 года). – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2021. – С. 174-178. (0,3 п.л.)Жалаушинова Л.М. , Саданова Ж.К. Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері: теориясы мен тәжірибесі //Халықаралық ғылыми конгресс «Современные вызовы и развитие образования в условиях новой реальности». – Усть-Каменогорск, 2021. – С. 37-42.Саданова Ж.Қ., Имашева Н.Д. Стресс көріністері: организмге әсері, сезіну және өзін ұстай білу (статья) // Вестник КАСУ: вопросы педагогики и психологии. — №1. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 186-192. (0,75 п.л.).Жулубаева Е.З. , Саданова Ж.К.  Бастауыш сынып оқушыларының құзыреттілігін арттырудың теориялық аспектілері //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 7-12.(0,4 п.л.)Құмарканова Н.Б. Отбасындағы адамгершілік қарым-қатынасты қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері // Сыирбаева Н.Е. , Саданова Ж.К.  Жаңартылған білім беру жағдайында оқушылардың тұлғалық әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыру жолдары // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 21-26.(0,4 п.л.)Құмарова А.С. , Саданова Ж.К.  Бастауыш сыныпта цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың теориялық аспектілері // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 31-35.(0,4 п.л.)Есентаева Ұ.Ж. , Саданова Ж.К.  Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастыру жолдары //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 44-50.(0,4 п.л.)Ерешева М.Е. , Саданова Ж.К.  Бастауыш сынып оқушыларының экологиялық білімдерін қалыптастыру негіздері // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 55-60.(0,4 п.л.)Ұябаева А.Қ. , Саданова Ж.К.  Бастауыш мектепте театр технологиясын қолдану мүмкіндіктері мен оның тұлғаны дамытудағы рөлі // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 64-69.(0,4 п.л.)Слямханова Е. Д., Саданова Ж.К. Оқушыларды тәрбиелеу бағытында бастауыш мектепте артпедагогика әдістерін қолдану мүмкіндіктері // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 72-77.(0,4 п.л.)Жәмиғұлова Ж.Б., Саданова Ж.К. Оқушыларды еңбекке тәрбиелеудегі этнопедагогика құралдарының рөлі //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. XIІ междунар. форума молодых ученых (4-8 апреля 2022 года). – Ч. 5. – Усть-Каменогорск, 2022. – С. 82-87.(0,4 п.л.)Саданова Ж.К., Саданова С.К. Инклюзивті білім беру: ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту маңыздылығы мен ерекшеліктері (тезисы) //Международное партнерство: потенциал образования и науки в условиях глобальных вызовов: Сб. докл. междунар. научного конгресса (12-16 сентября 2022 года). — В 2 частях. – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2022. С.227-234.(0,4 п.л.)Саданова Ж.К. Цифрландыру жағдайында жоғары білімді жүзеге асыру мәселелері (тезисы) // Международное партнерство: потенциал образования и науки в условиях глобальных вызовов: Сб. докл. междунар. научного конгресса (12-16 сентября 2022 года). — В 2 частях. – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2022. —  С.217-222.(0,4 п.л.)Ибраева Ж., Саданова Ж.К. Үйден оқыту жағдайында шетел тілін меңгертудің теориялық аспектілері (тезисы) // Международное партнерство: потенциал образования и науки в условиях глобальных вызовов: Сб. докл. междунар. научного конгресса (12-16 сентября 2022 года). — В 2 частях. – Ч. 1. – Усть-Каменогорск, 2022.-  С.148-154. (0,4 п.л.)
Новые научные разработки: Жәмиғұлова Ж.Б., Саданова Ж.К. Бастауыш мектептегі көпмәдениетті білім беру мәселесі (баспада) Жулубаева Е.З., Саданова Ж.К.Бастауыш сынып оқушыларында табиғатқа құндылық қатынасын тәрбиелеудің жолдары (баспада)Кенжебаева А.Р., Саданова Ж.К.Бастауыш сынып оқушыларында кіші отанға деген сүйіспеншілік туралы құндылық идеясын қалыптастырудың теориялық негізі (баспада)Құмарканова Н.Б., Саданова Ж.К.Бастауыш мектепте интерактивті оқыту әдістерін қолдану маңыздылығы мен ерекшеліктері (баспада)Малдыбаева С.Ж., Саданова Ж.К.Бастауыш сынып оқушысының өзін-өзі бағалауы мен көшбасшылық қасиеттерінің байланыс мәселесі (баспада)Рахымжанова А.Б., Саданова Ж.К.Мультимедиалық ойындардың бастауыш мектептің білім беру үрдісіндегі рөлі (баспада)
Дополнительная информация: