Менеджмент


Корпоративтік құрылымды біле отырып, жұмыс процесін басқару және жолға қою дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған басқару ғылымдарының саласы.


Академиялық дәрежесі: Бизнес және менеджмент бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04102 «Менеджмент»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Математика, География
Колледжден кейін: Экономика негіздері, Менеджмент

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Менеджмент» мамандығы-бұл әртүрлі қызмет салаларындағы процестерді ұйымдастырумен және басқарумен байланысты білім және кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер персоналды басқару, маркетинг, стратегиялық менеджмент, жобаларды басқару, қаржы, логистика және т.б. пәндерді оқиды.

Персоналды басқару адам ресурстарын басқару, қызметкерлерді жалдау, оқыту және дамыту, персоналды бағалау және ынталандыру стратегияларын әзірлеумен айналысады.

Маркетинг нарықта тауарлар мен қызметтерді жылжыту әдістері мен әдістерін, бәсекелестік ортаны талдауды, маркетингтік стратегиялар мен технологияларды әзірлеуді зерттейді.

Стратегиялық менеджмент ұйымның қызметін ұзақ мерзімді перспективада жоспарлаумен, стратегиялық мақсаттарды әзірлеумен, ұйымды басқарудың оңтайлы моделін таңдаумен айналысады.

Жобаны басқару ресурстарды жоспарлауды, тәуекелдерді бағалауды, бюджетті бақылауды және жұмыстарды уақтылы орындауды қоса алғанда, басынан аяғына дейін жобаларды жоспарлаумен, үйлестірумен және іске асыруды бақылаумен айналысады.

Қаржы ұйымның қаржылық құралдары мен басқару әдістерін, қаржылық есептілікті талдауды және бюджеттік жоспарларды әзірлеуді зерттейді.

Логистика сатып алудан бастап дайын өнімді тұтынушыға жеткізуге, қойма мен логистикалық жүйелерді оңтайландыруға дейінгі материалдық және ақпараттық ресурстар ағынын басқарумен айналысады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Менеджмент» мамандығының түлектері қызметтің түрлі салаларында, оның ішінде өндірістік компанияларда, банктерде жұмыс істей алады, бизнес-процестерді әзірлеумен және іске асырумен, жобаларды басқарумен, өндірістік процестерді басқарумен айналыса алады; кадрлар бөлімінде жұмыс істей алады, персоналды іріктеумен, жалдаумен және оқытумен, компанияның персоналға қатысты саясатын әзірлеумен және енгізумен айналысады; маркетинг бөлімінде маркетингтік стратегияларды әзірлеумен, нарықты талдаумен, брендтерді басқарумен айналысады; түлектер басқару, стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару қызметтерін көрсететін консалтингтік компанияларда жұмыс істей алады; түлектер қаржы институттарында, банктерде, инвестициялық қорларда жұмыс істей алады, инвестицияларды талдау және басқару, тәуекелдерді басқару және т.б.

6В04102 Менеджмент