Менеджмент


Стратегиялық жоспарлау, ресурстарды басқару, маркетинг, қаржы сияқты менеджмент тұжырымдамасын білетін мамандарды даярлауға, сондай-ақ ғылыми зерттеулер жүргізу әдістеріне бағытталған академиялық дәреже.


Академиялық дәрежесі:

Философия докторы (PhD)

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

8D04101 «Менеджмент»

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі, 3 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Менеджмент докторантурасы менеджмент және ұйымдарды басқару саласында зерттеулер әзірлеуге және жүргізуге қабілетті басқару саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған жоғары білімнің ғылыми кезеңі болып табылады.

Менеджмент докторантурасының бағдарламасы әдетте қаржы, маркетинг, операциялық менеджмент, стратегиялық менеджмент, ұйымдастырушылық мінез-құлық және персоналды басқаруды қоса алғанда, ұйымдардағы басқару теориялары мен тәжірибелерін зерттеуді қамтиды.

Сонымен қатар, докторантура менеджмент зерттеулерін жүргізуге дайындықты, соның ішінде теориялық және эмпирикалық зерттеулерді әзірлеуді, деректерді талдауды және қолданыстағы басқару теориялары мен тәжірибелері контекстінде зерттеу нәтижелерін талқылауды қамтиды.

Менеджмент бойынша докторантура бағдарламасы шеңберінде инновацияларды басқару, тәуекелдерді басқару, жобаларды басқару, халықаралық менеджмент және т. б. сияқты басқарудың белгілі бір салалары бойынша мамандандырылған курстар да енгізілуі мүмкін.

Менеджмент докторантурасын сәтті аяқтау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу және диссертация жазу қажет, ол менеджмент пен менеджмент саласындағы өзіндік ғылыми үлесті қамтуы керек. Диссертацияны қорғау нәтижесінде докторант «Менеджмент»мамандығы бойынша ғылым докторы дәрежесін алады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Менеджмент» мамандығы бойынша докторанттар әртүрлі салаларда жұмыс істей алады, соның ішінде: зерттеу орталықтары мен зертханаларда зерттеулер жүргізу және деректерді талдау; мемлекеттік ұйымдарда саясатты талдау және стратегияларды әзірлеу; консалтингтік компанияларда стратегияларды әзірлеу, тәуекелдерді бағалау және қаржы институттарында, соның ішінде банктерде, сақтандыру компанияларында және инвестициялық қорларда.