Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Шетелдік филология

Студенттерге филология және ғылымның барлық аспектілері, сонымен қатар педагогика туралы біліммен бірге когнитивті лингв...

Аударма ісі

Академиялық дәреже аударма теориясымен, мәдениетаралық қатынастармен және шет тілдерін оқыту ерекшеліктерімен байланысты...

Шетел филологиясы және кәсіби коммуни...

Шетел тілінің теориясы мен тарихын зерделеуге, шетел тілдері мен лингвистика саласында дағдылар мен құзыреттілікті игеру...

Аударма ісі

Аударма және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға, келіссөздер мен кездесулер практикасына және шет тілдерінің күшейтіл...